Ledelsens ansvars- og arbejdsområder

Rektor Torben Poulsen (TP)

 • Sekretær i bestyrelsen
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Mål og strategi
 • Ansættelser og afskedigelser
 • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
 • Personaleledelse, MU- og GRUS-samtaler
 • Udbud og oprettelse af samt placering i studieretninger, valgfag mm.
 • Klagesager
 • Elevsager, kontakt til forældre
 • Projektansvarlig
 • Time- fagfordeling

Vicerektor Grethe Andersen (GA)

 • Rektors stedfortræder
 • Sekretær for rektor i bestyrelsen
 • Mål og strategi
 • Afholdelse af MU- og GRUS-samtaler
 • Klagesager
 • Fastholdelse i 3g-klasser. Fraværskontrol, opfølgning på fravær og opgaveværksted. Forberedelse af lærerforsamlingsmøder og afholdelse af samme. Forberedelse og afholdelse af klassemøder
 • Elevsager, kontakt til forældre
 • Snyd og sanktioner, stx
 • Planlægning af mundtlige prøver og eksaminer
 • Planlægning af skriftlige prøver og eksaminer
 • Planlægning af uddannelsesparathedsprøver
 • Information til elever om prøver og eksaminer
 • Overordnet ansvar for SRP, SSO, SRO, dansk-historieopgave, ks-projekt og AT
 • AT-udvikling og kvalitetskontrol
 • Elevtrivselsundersøgelser
 • Fællestimer/fællesarrangementer
 • Kontakt til studievejledningen og Studievalg Nordjylland
 • Kontakt til elevrådet, deltagelse i FU- og MIO- møder
 • Daglige skemaændringer

Uddannelsesleder Kirsten Neuschild  (NE)

 • Hovedområde(r): hf og fastholdelse på hf
 • Hf: fastholdelse, fordeling af tutorer, overordnet koordination af nf og ks og udvikling af samme, planlægning af ks-eksamensprojektet, deltagelse i klasse- og teammøder, oprettelse af studiebøger
 • Interne og eksterne projekter på hf
 • Fraværskontrol, opfølgning og opgaveværksted på hf
 • Elevsager: snyd og sanktioner, hf
 • Konferenceansvarlig (hf)
 • Overordnet koordination af og tilsyn med nv
 • Planlægning af nv-eksamen
 • Naturvidenskab og DASG
 • Ekskursioner og studierejser
 • Afholdelse af MU- og GRUS-samtaler
 • Skolefester
 • Fredagscafé
 • Information til elever om prøver og eksaminer
 • Dimissionstovholder
 • Udarbejdelse af introskema for nye elever de første tre skoledage
 • Revidering af teamfolder, Lectiofolder m.m.
 • Daglige skemaændringer

Uddannelsesleder Kurt Holm (KK)

 • Hovedområde(r): it, mundtlig eksamen og skemalægning
 • Vedligeholdelse af kontorets IT-udstyr
 • Vedligeholdelse af kontorets software
 • Lærere i Lectio
 • Hold i Lectio
 • Diverse indberetninger
 • Time- fagfordeling
 • Planlægning af mundtlige prøver og eksaminer
 • Vedligeholdelse af diverse programmer
 • Årsnorm
 • Karakterer
 • Elevtid
 • Valg af valgfag
 • Studieretninger
 • Skemalægger
 • Datavejleder
 • Daglige skemaændringer
 • Kontakt til bibliotekar vedrørende bibliotek og bogdepot, Deltagelse i biblioteksudvalgets møder

Uddannelsesleder Lotte Hvidtfeldt (HV)

 • Hovedområde(r): kursusleder, kommunikation og pædagogiske arrangementer
 • Kursusleder (for pædagogikumkandidater) i samarbejde med Brian Lorenzen og Rune Hansen
 • Interne og eksterne informationsopgaver i samarbejde med Natasja Egeholm Trolle
 • Pædagogiske arrangementer for hele kollegiet
 • Ansvarlig for evalueringer
 • Mål og strategi
 • Koordinering af og overordnet ansvar for lektiecafeer
 • Afholdelse af MU- og GRUS-samtaler
 • AP-ansvarlig
 • Udarbejdelse af introskema for nye elever de første tre skoledage
 • Introudvalg: arbejdet med tutorer og planlægning af introtur
 • Mentorpåsætning (nye kolleger) om modtagelse af nye kolleger sammen med Janne Plauborg
 • Revidering af teamfolder, Lectio-folder m.m.

Uddannelsesleder Dan Tillebæk (DT)

 • Hovedområde(r): talent og innovation, folkeskolesamarbejde, interne og eksterne projekter
 • Talent og innovation, herunder koordinering og udvikling af talentudbud internt og eksternt
 • Interne og eksterne didaktiske og pædagogiske projekter (tovholder og afrapportering)
 • Evalueringer
 • Samarbejde med AAU og UCN
 • Afholdelse af MU- og GRUS-samtaler
 • Grundskolesamarbejde, herunder tilrettelæggelse og koordinering af elevbesøg fra folkeskolerne i forbindelse med brobygning, introkurser og diverse valg- og talenthold
 • Samarbejde om 10.klasse
 • Udvikling af skriftlighed, herunder fx Akademisk Skrivning-forløbet

Uddannelsesleder Thorbjørn Lind (TL)

 • Hovedområde(r): AT, fastholdelse (stx)
 • Fastholdelse i 1g- og 2g-klasser. Fraværskontrol, opfølgning på fravær og opgaveværksted. Forberedelse af lærerforsamlingsmøder og afholdelse af samme. Forberedelse og afholdelse af klassemøder
 • Planlægning af skriftlige prøver og eksaminer
 • Information til elever om prøver og eksaminer
 • Ansvar for og planlægning af SRP, SRO, SSO og dansk-historieopgave (i samarbejde med GA)
 • Ansvar for og planlægning af AT
 • Ansvarlig for arbejdsmiljø, formand for arbejdsmiljøudvalget, herunder planlægning og afvikling af arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelser
 • Udvalgte projekter: bl.a. Virk-Som-Ung og Rom-projektet
 • Udvikling af ny skriftlighed
 • Tilrettelæggelse og koordinering af elevbesøg, specielt fra folkeskolerne i forbindelse med brobygning og introkurser
 • Udvekslingsstuderende
 • Revidering af teamfolder, Lectiofolder m.m.
 • Afholdelse af MU- og GRUS-samtaler
 • Kontakt til gymnasievejledningen