Handleplan

For at gøre visioner til virkelighed, følger vi denne handleplan, som fokuserer på otte nøgleområder, som udspringer af vores dagligdag.

Indhold

Kort om Handleplanen

Nøgleområde 1: Fællesskab
Nøgleområde 2: Muligheder
Nøgleområde 3: Løft
Nøgleområde 4: Kompetencer
Nøgleområde 5: Anvendelsesorientering
Nøgleområde 6: Vidensdeling
Nøgleområde 7: Ambitioner
Nøgleområde 8: Samarbejde

Arbejdet med mål og strategi

Kort om Handleplanen

I arbejdet med at gøre visioner til virkelighed, følger vi denne handleplan, som fokuserer på otte nøgleområder, som udspringer af vores dagligdag samt af manifestet for Ny Nordisk Skole.

I arbejdet med nøgleområderne vil vi udtrykke respekt for den enkelte og fællesskabet byggende på det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra resten af verden.

Nøgleområde 1: Fællesskab

Vi vil fremme udviklingen af livsduelige unge med vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere på arbejdsmarkedet og i deres civile liv.

I praksis vil vi opfylde dette ved at:

 • prioritere fortsat udvikling på fastholdelses- og gennemførelsesområdet.
 • styrke elevdemokratiet, herunder styrke elevrådets muligheder for medindflydelse.
 • vi vil styrke elevernes sammenhold og klasserumsmiljø. Vi vil arbejde med langsgående og tværsgående temadage for klasserne. Vi laver nyt introforløb med målrettet teambuilding og hytteture.
 • vi vil lave flere fællesarrangementer for hf`erne for at styrke sammenholdet.

Nøgleområde 2: Muligheder

Vi vil sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Alle unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig.

I praksis vil vi opfylde dette ved at:

 • udvikle og fastholde talentakademiet
 • udvikle lektie- og opgaveværksteder, bl.a. med henblik på differentiering. Specielt hf vil vi styrke opgaveværkstederne i forbindelse med de større skriftlige opgaver.
 • udvikle stærkere fagligt og socialt miljø på hf.

Nøgleområde 3: Løft

Vi vil nå målet om et fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse.

I praksis vil vi opfylde dette ved at:

 • udarbejde og løbende justere kompetenceudviklingsplan for alle ansatte.
 • have øget fokus på vidensdeling indenfor faggrupper og mellem lærerne.
 • arbejde med dansk som 2. fremmesprog for elever med anden etnisk baggrund.
 • fortsætte arbejdet med studieretningskoordinatorfunktionen, så studieretningerne får en bedre kontinuitet.
 • arbejde med evaluering på flere niveauer.

Nøgleområde 4: Kompetencer

Vi vil tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte faglige discipliner, evnen til at kombinere fagene, samt sociale og personlige kompetencer.

I praksis vil vi opfylde dette ved at:

 • have fokus på tilpasning og toning af studieretningernes faglighed.
 • styrke det fælles ansvar for udviklingen af elevernes skrivekompetencer ved at videreudvikle omlagt skriftlighed.
 • sikre og udvikle hjælpen til de store skriftlige opgaver, SRP og SSO.
 • sikre og udvikle hjælpen til AT.

Nøgleområde 5: Anvendelsesorientering

Vi vil styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og den pædagogiske praksis.

I praksis vil vi opfylde dette ved at:

 • arbejde med autentiske problemstillinger internt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Nøgleområde 6: Vidensdeling

Udviklingen skal skabes af stadig dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle.

I praksis vil vi opfylde dette ved at:

 • optimere vidensdelingen fra lærer til lærer og i det hele taget styrke det kollegiale samarbejde.
 • arbejde på at sikre et højt informationsniveau fra ledelse til medarbejdere.
 • skabe rum for større motivation og inspiration af medarbejderne.
 • udvikle samarbejdet med andre skoleformer.
 • prioritere faglig og pædagogisk kompetenceudvikling af medarbejderne.
 • opbygge netværk af forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder til udvikling af bl.a. eliteidrætsklasserne, naturvidenskab, sprogfag, samfundsvidenskab m.m.

Nøgleområde 7: Ambitioner

Vi vil udvikle rum og læringsrum, der bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, giver plads til nytænkning og inspirerer til læring ved at overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme.

I praksis vil vi opfylde dette ved at:

 • fortsat have fokus på innovation, iværksætteri og kreativitet, bl.a. via forskellige faglige værksteder i og uden for skoletiden.
 • sikre eleverne kontinuerte skoledage.
 • fortsat at have fokus på at styrke lærernes engagement og relationen mellem lærer og elev.
 • arbejde på bedre koordinering af elevernes arbejdsbelastning og på at sikre bedre arbejdsro i den enkelte time.
 • fortsætte den kunstneriske udsmykning af skolen.

Nøgleområde 8: Samarbejde

Vi vil etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv.

I praksis vil vi opfylde dette ved at:

 • samarbejde med andre skoleformer og andre institutioner.
 • styrke og profilere skolens internationale profil.
 • styrke samarbejdet med virksomheder i forbindelse med innovation og iværksætteri.
 • skabe mulighed for at deltage i projekter internt og med eksterne samarbejdspartnere.
 • videreudvikle typen og mængden af informationer til forældre.

Overordnet vil vi via vores undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd i det daglige arbejde og virke i institutionerne vil vi gøre de unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund – socialt, kulturelt, miljømæssigt.

Arbejdet med mål og strategi

Skolens arbejde med visioner, mål og strategi tager udgangspunkt i to bærende begreber, som skal gennemstrømme alle led i arbejdet med handleplaner og udvikling: Klare forventninger og synlighed.

Klare forventninger forstås som tydeliggørelsen af forventninger til rammer, indhold og mål på alle niveauer: Fra bestyrelse til ledelse, fra ledelse til ansatte, fra ansatte til elever, men i lige så høj grad den modsatte vej. Dette er fundamentet for en demokratisk baseret organisation hvor vi kan udnytte de gode kræfter bedst muligt, fordi alle ved, hvor vi er på vej hen og kender deres egen rolle og ansvar. Udviklingspotentialer tydeliggøres, og det bliver nemmere at tilpasse den enkeltes arbejde til de individuelle kompetencer.

Synlighed forstås som nødvendigheden af, at alle led i skolens virke ved, hvilke udfordringer og mål der arbejdes med, og hvordan de skal løses i fælleskab, hvilket gør det nemmere at påtage sig ejerskab for et mål i så stor en organisation som et gymnasium.

Evaluering

Et konstant fokus på begge begreber vil lette arbejdet med evalueringer på alle planer, da den fælles bevidsthed om målet med evalueringen og hvad der evalueres på er højnet.

I praksis

I praksis arbejdes disse bærende begreber ind i samtlige projekter og samtlige handlingsplaner, sådan at vi i arbejdet med mål og strategi kan evaluere løbende på hvorvidt nye tiltag understøtter visionen, og om vi reelt gør de ting, der gør det muligt for os at opfylde de forventninger, vi har til hinanden.