Studie- og ordensregler

Vores studie- og ordensregler stiller krav til alle elever om deltagelse og indsats, men også om at udvise respekt og hensyntagen til andre.

 

Indhold

1. Udgangspunkt

 

2. Område

 

3. Aktiv deltagelse

3.1 Orienteringspligt

3.2 Sanktioner for fravær

 

4. Chikane og mobning

 

5. Mobiltelefoner

 

6. Undervisningsmidler

6.1 Tyveri

 

7. Andre regler

 

8. Overtrædelse af reglerne

8.1 Sanktioner

1. Udgangspunkt

Hvad bygger reglerne på:
Aalborghus Gymnasiums studie- og ordensregler bygger på Undervisningsministeriets regler, traditionen for hvordan man skal opføre sig på en gymnasieskole, og skolens målsætning. Fra målsætningen kan specielt nævnes at det er en del af skolens mål at udvikle elevernes ansvarlighed over for sig selv og over for et fællesskab baseret på ligeværdighed og gensidig respekt.

2. Område

Hvor gælder reglerne:
Ordensreglerne lægger op til almindelig tolerance og til elevernes erfaring af, at de er led i en større helhed, som de nyder godt af, og som de har indflydelse på og medansvar for. Elevers eventuelle udøvelse af chikane og mobning mod andre elever strider således mod skolens målsætning og er derfor ikke acceptabelt.

Normalt gælder ordensreglerne kun for elevers adfærd på skolen, men i tilfælde hvor en elevs adfærd uden for skolen, f.eks. chikane eller mobning, påvirker andre elever således at de ikke kan nå målet med skolegangen, kan rektor også her anvende sanktionerne i studie- og ordensreglernes sidste afsnit.

Elever skal følge de henstillinger og anvisninger, som skolens personale giver dem. Hvis der opstår strid om en henstilling eller anvisning, skal eleven opsøge rektor.

3. Aktiv deltagelse

Eleverne skal møde til de planlagte undervisningsaktiviteter når de begynder, deltage i virtuelle aktiviteter efter lærernes anvisninger og aflevere de krævede opgaver og produktioner til tiden. Endvidere kan rektor i begrænset omfang pålægge elever at deltage i aktiviteter ud over elevtiden hvis de bidrager til at skolen når sit mål, f.eks. studievalgsorientering, juleafslutning, ekskursioner, studierejser, teater-, drama- og musikarrangementer.

Opgaver og produktioner skal i indhold og omfang leve op til de faglige krav der gælder for niveauet, og man må ikke gengive andres frembringelser som sine egne.

Hvis en aflevering ikke lever op til de forventede krav på det pågældende niveau, kan læreren give en ny frist for aflevering. Rektor kan beslutte at en aflevering skal betragtes som afleveret eller ikke afleveret. I gentagelsestilfælde kan afleveringen efter rektors afgørelse regnes som ikke afleveret. Herefter kan rektor bruge alvorligere sanktioner, jf. sidste afsnit i studie- og ordensreglerne.

Hvis man skal fritages helt eller delvist fra idræt i en kortere eller længere periode, så kræver det en lægeerklæring. I en sådan skal lægen gøre rede for fritagelsens varighed og omfang. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring.

3.1 Orienteringspligt
Eleverne følger løbende deres fravær på Lectio, ved sygdom skal tidspunkt og årsag indskrives i Lectio.

Ved alvorlig og/eller længerevarende sygdom bedes eleven eller elevens forældre kontakte skolen. Årsagen til fraværet er relevant, når skolens ledelse skal vurdere, hvorvidt der skal gribes ind. Der kan således tages hensyn til omfattende sygdom eller handicap. Som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kan der af skolen kræves en udtalelse fra et hosptial eller en lægeerklæring. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring.

Elever skal deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende prøver efter skolens anvisninger. Ved sygdom før en prøve skal skolen kontaktes inden prøven begynder. Skolen kan bede om en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring.

3.2 Sanktioner for fravær
Ved fravær, manglende deltagelse i virtuelle aktiviteter eller manglende afleveringer giver rektor eleven en skriftlig advarsel. Fortsætter fraværet, iværksætter rektor andre sanktioner, jf. sidste afsnit i Studie- og ordensreglerne.

4. Chikane og mobning

Skolen tolererer ingen form for chikane eller mobning overfor hverken elever eller personale. Det gælder både verbal chikane og chikane på det elektronisk sociale netværk (facebook osv.). Ifølge persondataloven er offentliggørelse af tekst og billeder strafbart, med mindre der er givet tilladelse til offentliggørelse. Injurierende sager vil blive politianmeldt.

5. Mobiltelefoner

Mobiltelefoner og andet elektronisk modtage- og sendeudstyr, der kan forstyrre undervisningen, skal være afbrudt i undervisningslokalerne. Mobiltelefoner skal afleveres til en vagt ved alle typer af prøver. Anvendelse af bærbare computere foregår i samråd med læreren/efter lærerens anvisninger.

6. Undervisningsmidler

Udleverede bøger skal straks ved modtagelsen forsynes med navn og klasse. Bøgerne skal umiddelbart efter udlån forsynes med indbindingspapir. Skal en bog kun bruges i meget kort tid (1 uge el. mindre) kan faglæreren dispensere herfra. Der må ikke skrives i bøgerne.

Eventuelt udleveret bærbar computer skal behandles pænt og eleven er erstatningspligtig, hvis den mishandles.

Alle skader, der påføres bygninger og inventar, skal straks meddeles kontoret.

6.1 Tyveri

Får man i skoletiden eller til fester på skolens område stjålet personlige ejendele, så er det ens egen forsikring, der gælder. Skolen hæfter ikke på nogen måde.

 

7. Andre regler

Ifølge den nye rygelov, vedtaget den 13 juni 2012, er der lovbestemt rygeforbud på skolens matrikel.

Skolen har i særlige politikker behandlet elevers brug af rusmidler, adfærd på studierejser og ekskursioner og adfærd ved fester.

8. Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder skolereglerne, kan medføre erstatningsansvar og efter rektors skøn sanktioner i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Festkarantæner kan idømmes uden forudgående advarsel, men inden de øvrige sanktioner iværksættes, vil eleven ellers normalt først få en advarsel, og hvis eleven senere skal have en sanktion, vil eleven få lejlighed til at udtale sig; dog kan rektor i grovere tilfælde iværksætte en sanktion med øjeblikkelig virkning.

8.1 Sanktioner

§ 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

  1. Advarsel.
  2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
  3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
  4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx).
  5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
  6. Bortvisning (udskrivning).

Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-6, skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Ved afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4, gives der ikke afsluttende standpunktskarakterer (års-karakterer), og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder.

Stk. 3. Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

§ 8. En sanktion efter § 7, stk. 1, nr. 2-6, kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3.