ABC – find det her

Nogen steder hedder det en Q and A. Hos os kalder vi det skolens ABC. Her har vi samlet en række informationer, som vi ved, ofte er efterspurgte.

Administrationen

Skolens administration foregår på kontoret. Her træffer du rektor Torben Poulsen (TP), vicerektor Grethe Andersen (GA), uddannelseslederne Lotte Hvidtfeldt (HV), Kirsten Neuschild (NE), Dan Tillebæk (DT) og Thorbjørn Lind (TL), økonomiansvarlig Hanne Nielsen (HN), bogholder Hanne Lindholm Olesen (HL), kommunikationsmedarbejder Natasja Egholm (NT) samt sekretærerne Mette Brøndum (ME) og Mona Birgitte Chander (CH). Ledelsens opgavefordeling kan ses på skolens hjemmeside.

Adresse

Aalborghus Gymnasium, Sohngaardsholmsvej 60, 9000 Aalborg. Tlf. 96316600.

Adresseændring

Husk at melde evt. adresseændring, ændring af telefonnummer m.m. til Hanne Lindholm (HL) på kontoret.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser rummer de gældende regler for undervisning og eksamen m.m. Besøg jævnligt undervisningsministeriets hjemmeside. Læreplanerne for de enkelte fag på STX findes her. Under de enkelte fag finder du både bekendtgørelserne, kaldet læreplanerne, og de supplerende undervisningsvejledninger for faget.

Biblioteket

For information om bibliotek og bogdepot, besøg bibliotekets egen side.

Bogdepotet

Bogdepotet finder du i kælderen under hallen. Indgangen finder du ved indgangen til omklædningsrummene. Du kan henvende dig i bogdepotet i ekspeditionstiden, som er mellem kl. 9:30-10:30. Hvis du beskadiger skolens bøger, skal du betale erstatning. Bøgerne skal forsynes med solidt omslag (gerne gennemsigtigt plastik), transporteres forsvarligt og mærkes med dit navn, klasse og skoleår. Du må ikke skrive i bøgerne.

Datavejledere

Martin Bech (BE) og Klaus Fristrup Severinsen (KFS), Jonas Mejlgaard Fjordside (JMF) er altid klar til at hjælpe jer. De holder til i N113.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling (studieture, ekskursioner, m.m.).  Hf 3.200 og stx ca. 4.000, og dertil kommer lommepenge.

Både stx og hf er økonomisk frit tilgængelige og uddannelserne berettiger elever til at søge om Statens Uddannelsesstøtte. Alle undervisningsmaterialer udleveres af skolen.

Der er stationære computere til rådighed i arbejdsområder på skolen, og bærbare computere kan lånes af lærerne på biblioteket til brug i klasserne. Det forventes dog, at elever selv har egen bærbar computer/tablet til brug i undervisningen, til lektier og til eksamen.

Både stx og hf har en studietur indlagt som del af undervisningen. Vi indhenter fordelagtige tilbud på elevernes vegne og får gode grupperabatter, og elevernes deltagerbetaling kan derfor maksimalt nå op på henholdsvis 4000 kr. for stx og 3000 kr. for hf. Hertil kommer naturligvis turens lommepenge.

I løbet af et undervisningsår kan der være et svingende antal ekskursioner til diverse museer, i biografen eller ud i naturen. En ekskursion vil maksimalt have en egenbetaling på 100 kr.

Skolen har sit eget konditionsrum som helt gratis kan benyttes uden for skoletiden. Der skal dog betales et depositum på 100 kr. i forbindelse med udlevering af en nøgle til rummet. Beløbet returneres ved aflevering af nøglen. Man skal forinden have fået et introduktionskursus. Disse afholdes jævnligt af en idrætslærer.

Ferieplan

For en oversigt over ferier, fri- og helligdage, se skolens ferieplan.

Forsikringer

Skolen har ingen forsikringer, der gælder for elever. Det vil sige, at din families forsikringer som hovedregel skal dække personskader eller skader på elevernes ejendele.

Forsømmelser

  1. Hver dag registrerer læreren elevfravær.
  2. Oplysninger om dit fravær vil du kunne finde ved at logge ind på Lectio.
  3. Efter fravær angives grunden på Lectio.

Vi anbefaler, at du læser skolens studie- og ordensregler for mere information om mødepligt og fravær.

Forældre- og elevmøder

I september inviteres elever fra 1g og deres forældre til aftenmøde, hvor der informeres om skolens udbud af studieretninger. Der afholdes ligeledes et arrangement for 1.hf og deres forældre, hvor der drøftes skolerelevante temaer.

Fællestimer

Vi planlægger hvert år en række arrangementer og fællestimer. Der er mødepligt til disse arrangementer.

Glemte sager

Glemte sager kan findes i kælderen ved kantinen. Indleverede værdigenstande findes på kontoret.

Idræt, fritagelse for

Når du skal have idræt, forventer vi, at du møder op omklædt og deltager aktivt. I tilfælde af småskavanker skal du deltage i det omfang, småskaden tillader det. Kan du i en kortere eller længere periode slet ikke dyrke idræt, eller kan du kun dyrke idræt i et vist omfang, skal du have en lægeerklæring, en udtalelse fra en fysioterapeut, sygehus el.lign. (en såkaldt tro- og loveerklæring). Henvend dig til Grethe Andersen på kontoret.

Kantinen

I skolens kantine er der hver dag mulighed for at købe mad og drikkevarer.

Kontoret (administrationen)

Rektor-, uddannelsesleder-, sekretær og økonomikontoret ligger i sydfløjen ved forhallen. Kontoret har åbent hver dag kl. 08:00-15:30, dog ikke i frokostpausen.

Lektieværksteder

Vi tilbyder lektiehjælp i forskellige fag fra først i september. Tidspunkterne for de forskellige lektieværksteder er angivet i toppen af dit skema i Lectio.

Oprydning

Du har et medansvar i at holde skolen pæn og ren, og du skal selv sørge for at rydde op omkring dig i undervisningslokaler, opholdsrum, kantine og grønnegårde. Det vil sige, at du skal lægge affald i papirkurve, aflevere tomme flasker i kantinen, stole  op efter hver undervisningsblok mv.

Parkering

Du kan stille din cykel i cykelkælderen eller under overdækningen på parkeringspladsen mod nordøst eller sydvest. Knallerter skal placeres under overdækningen på parkeringspladsen mod nordøst.
Biler skal registreres på skærmen foran kontoret. Kommer du i den sammen bil hver dag, kan du få din bil registreret på kontoret.

Pedeller

Hvis du har brug for at benytte skolens lokaler efter normal skoletid, skal du aftale det med skolens kontor og pedel Glenn Giversen. Han har kontor i vestfløjens underetage. Du kan også ringe til ham på tlf. 20200910 eller sende ham en mail på gg@aalborghus.dk

Psykolog

Skolen yder rådgivning til elever, der har brug for hjælp. Vi har bl.a. tilknyttet en fast psykolog, Du kan læse mere om psykologrådgivningen her.

Ringetider

Blok 1 kl. 8:15-9:50
Blok 2 kl. 10:05-11:40
Frokostpause kl. 11:40-12:10
Blok 3 kl. 12:10-13:45
Blok 4 kl. 13:55-15:30

Skemaændringer

Der forekommer hyppigt skemaændringer pga. lærersygdom, kurser, studie- og erhvervsorientering mv. Vi opfordrer dig til dagligt at tjekke dit skema på Lectio.

Studiekort

Ved studiestart får du udleveret et studiekort af skolen. Det skal du medbringe og forevise ved skolefester mv.

Sygemelding

I tilfælde af længerevarende sygdom skal du ringe til kontoret og meddele årsagen til dit fravær. Bliver du syg på prøve- og eksamensdage, skal du ringe til skolens kontoret om morgenen. Se i øvrigt studie- og ordensregler.

Udmeldelse

Hvis du overvejer at melde dig ud, skal du henvende dig til din studievejleder, som vil drøfte årsagen og dine muligheder med dig. Hvis du efter denne drøftelse fortsat ønsker at melde dig ud, skal du henvende dig til Mona Chander på kontoret.

Ulykker og dødsfald

Hvis der i din nærmeste familie sker alvorlige ulykker eller dødsfald, bedes du eller din familie underrette skolen. Vi vil på skolen forsøge at hjælpe dig over den første vanskelige tid. Kontakt enten rektor, kontoret, en af dine lærere eller din studievejleder. Få mere information i vores omsorgsberedskab.