En kort og god 2-årige ungdomsuddannelse

Hf er en 2-årig ungdomsuddannelse, du kan vælge efter 9. og 10. klasse. Hf har særligt fokus på det, du vil bruge den til, og derfor kan du bruge tiden på det vigtige.

Hf er en to-årig gymnasial ungdomsuddannelse, som du kan vælge enten efter 9. eller 10. klasse. Den giver dig mange af de samme muligheder som en almindelig tre-årig studentereksamen, men er kortere og har derfor fokus på lige præcis dét, du skal bruge den til. Det kan fx være, du vil være politibetjent, sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, lærer, bioanalytiker eller noget helt, helt andet. Hovedsagen er, at du kan koncentrere dig om det, der giver mest mening for dig! I videoen kan du blive klogere på, hvad hf er for en størrelse og høre Oliver fortælle, hvorfor det gav mening for ham at vælge “den korte og gode 2-årige ungdomsuddannelse” på Aalborghus Gymnasium.

Projekt- og praktikforløb

Som elev på hf skal du igennem en række projekt- og praktikforløb. Målet er at understøtte uddannelses professionsretning og give eleverne en større afklaring på uddannelses-og professionsvalg efter deres tid her på gymnasiet. Der er i alt fire forløb, hvor eleverne skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger igennem en kombination af praktisk feltarbejde og faglig undervisning. Hvert forløb rummer en form for faglig opgaveløsning og skal afrapporteres i en portfolio.

De i alt fire forløb spreder sig over de fire semestre:

1. Semester:  Projekt- og praktikforløb 1: Fokus på styrker og interesser
2. Semester:  Projekt- og praktikforløb 2: Præsentation af fagpakker
3. Semester:  Projekt- og praktikforløb 3: Feltarbejde på skolen og på UCN
4. Semester:  Projekt- og praktikforløb 4: Fokus på erhvervslivet eller
videreuddannelse

 

Formålsparagraf for ungdomsuddannelser

Lov nr. 1716 af 27.12 2016
Uddannelserne og deres formål § 1.
Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Stk. 2.
Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og opnå evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

Stk. 3.
Uddannelserne skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund samt til deres udvikling. Uddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.

Stk. 4.
Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.