Ledelsens ansvars- og arbejdsområder

Rektor Torben Poulsen (TP)

 • Sekretær for bestyrelsen
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Mål og strategi
 • Ansættelser og afskedigelser
 • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
 • Personaleledelse, MUS og GRUS
 • Udbud og oprettelse af studieretninger, valgfag mm.
 • Klagesager
 • Elevsager, kontakt til forældre
 • Projektansvarlig
 • Opgavefordeling
 • Ekskursioner og studieture

Vicerektor Grethe Andersen (GA)

 • Rektors stedfortræder
 • Sekretær for rektor i bestyrelsen
 • Ansvar for Aalborghus Eliteidræt
 • Mål og strategi
 • Pædagogisk udvikling
 • Daglig ledelse af skolens kompetencecenter. Herunder pædagogiske arrangementer for hele lærerkollegiet
 • Afholdelse af MUS og GRUS
 • Klagesager
 • Fastholdelse i 3g-klasser og eliteidrætsklasser. Fraværskontrol, opfølgning på fravær og opgaveværksted
 • Elevsager, kontakt til forældre
 • Snyd og sanktioner, stx
 • Planlægning af mundtlige prøver og eksaminer
 • Planlægning af skriftlige prøver og eksaminer
 • Planlægning af uddannelsesparathedsprøver
 • Information til elever om prøver og eksaminer
 • Overordnet ansvar for SRP, SSO, SRO og DHO
 • Fællestimer/fællesarrangementer
 • Kontakt til Studievalg Danmark og UU
 • Kontakt til elevrådet, deltagelse i FU- og MIO- møder
 • Ekskursioner og studieture
 • Planlægning af skoleåret
 • Udarbejdelse af årlig rapport om det faglige arbejde

Uddannelsesleder Kirsten Neuschild  (NE)

 • Hovedområder: hf og fastholdelse på hf
 • Hf: fastholdelse, overordnet koordination af fagpakker, nf og ks og udvikling af samme, deltagelse i klassemøder og oprettelse af studiebøger
 • Samtaler med elever om studiebøger
 • Interne og eksterne projekter på hf
 • Fraværskontrol, opfølgning og opgaveværksted på hf
 • Elevsager: snyd og sanktioner, hf
 • Overordnet koordination af og tilsyn med nv
 • Ansvarlig for Videnskabsklubben
 • Ansvarlig for nv-eksamen
 • Naturvidenskab
 • Information til elever om prøver og eksaminer
 • Udarbejdelse af introskema for nye elever de første tre skoledage
 • Revidering af klasselærerkompendiet, Lectiofolder m.m.
 • Samarbejde med UCN om fagpakker
 • Skemalægger

Uddannelsesleder Kurt Holm (KK)

 • Hovedområder: it og mundtlig eksamen 
 • Vedligeholdelse af kontorets it-udstyr
 • Vedligeholdelse af kontorets software
 • Lærere i Lectio
 • Hold i Lectio
 • Diverse indberetninger
 • Opgavefordeling
 • Planlægning af mundtlige prøver og eksaminer
 • Netprøver.dk
 • Årsnorm
 • Karakterer
 • Fordybelsestid
 • Valg af valgfag
 • Studieretninger og fagpakker
 • Datavejleder
 • Daglige skemaændringer
 • Kontakt til biblioteket

Uddannelsesleder Lotte Hvidtfeldt (HV)

 • Hovedområder: kursusleder, kommunikation og pædagogiske arrangementer
 • Kursusleder (for pædagogikumkandidater) i samarbejde med Brian Lorenzen og Rune Hansen
 • Interne og eksterne informationsopgaver i samarbejde med Natasja Trolle Egholm
 • Pædagogisk udvikling
 • Daglig ledelse af skolens kompetencecenter. Herunder pædagogiske arrangementer for hele lærerkollegiet
 • Ansvarlig for evalueringer
 • Mål og strategi
 • Koordinering af og overordnet ansvar for lektiecafeer
 • Afholdelse af MUS
 • AP-ansvarlig
 • Planlægning af introture
 • Modtagelse af nye kolleger sammen med Janne Plauborg
 • Ansvarlig for klasselærerfunktionen
 • Udarbejdelse af årlig rapport om det faglige arbejde

Uddannelsesleder Dan Tillebæk (DT)

 • Hovedområder: talent, folkeskolesamarbejde, interne og eksterne projekter
 • Fastholdelse i 1g- og 2g-klasser. Fraværskontrol, opfølgning på fravær og opgaveværksted
 • Interne og eksterne projekter (tovholder og afrapportering)
 • Evalueringer
 • Samarbejde med AAU og UCN
 • Afholdelse af MUS
 • Talent og frivillig undervisning
 • Grundskolesamarbejde
 • Samarbejde om 10.klasse
 • Akademisk skrivning
 • Arbejde med og udvikling af DHO, SRO og SRP
 • DASG
 • Ansvarlig for Unge Forskere
 • STEM-projekter
 • Introudvalg: arbejdet med tutorer, introaktiviteter og introeftermiddag
 • Udarbejdelse af introskema for nye elever de første tre skoledage
 • Revidering af klasselærerkompendiet, Lectiofolder m.m.
 • Fredagscafeer

Uddannelsesleder Thorbjørn Lind (TL)

 • Hovedområder: trivselsarbejde og fastholdelse (stx)
 • Fastholdelse i 1g- og 2g-klasser. Fraværskontrol, opfølgning på fravær og opgaveværksted
 • Oprykning
 • Snyd og sanktioner, stx
 • Kontakt til forældre, sociale myndigheder og sundhedsvæsnet
 • Innovation
 • Ansvarlig for arbejdsmiljø, formand for arbejdsmiljøudvalget, herunder planlægning og afvikling af arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelser
 • Elev- og medarbejdertrivselsundersøgelse
 • Udvalgte projekter: bl.a. Læsø-projektet og Brønderslev Forsyning
 • Udvekslingsprojekter
 • Udvekslingsstuderende
 • Revidering af klasselærerkompendiet og Lectiofolder m.m.
 • Afholdelse af MUS
 • Skemalægger
 • Ansvarlig for Partnerskab for iværksætteri
 • Oprettelse og vedligeholdelse af konferencer på FirstClass