Vi gør hinanden bedre

I forlængelse af vores værdier og mål ønsker vi et rummeligt gymnasium, hvor "vi gør hinanden bedre" i et mangfoldigt fællesskab.

Skolens DNA

Da Aalborghus Gymnasium blev grundlagt, var det rektor Carl Willum Hansens vision for gymnasiet, at der skulle være plads til alle. I sin åbningstale i 1958 formulerede han dette ønske således: “Ind ad skolens døre begynder muldens sønner og døtre så sagtelig at skride, og med en for markvandrere karakteristisk gangart søger de mod deres klasseværelser, hvor de møder deres kammerater fra byen – embedsmandssønnens, kontormandens datter, storkøbmandens og den småhandlendes børn, den arrogante akademikerpige og asfaltens cowboys – alle findes, og alle er lige velkomne i vor skole, når bare de har evnerne – og sindet.” I dag værner vi stadig om disse ord, som er blevet kernen i vores identitet: Vi har mangfoldighed i blodet. Her kan alle komme og være, som de er, så længe de ønsker at lære og at blive bedre. Vi har nemlig høje ambitioner for alle elever, uanset baggrund. Med rodfæste i vores værdier ønsker vi med sloganet “vi gør hinanden bedre” at signalere, at mangfoldighed netop er vores grundstamme. Vi kan alle lære noget af hinanden, vi har alle noget at byde på, og vi bliver bedre i fællesskab, når vi samarbejder og lærer af hinanden.

Visioner

Vi vil gå forrest og være synlige i vores bestræbelser efter at skabe de bedst tænkelige rammer for udviklingen af det hele menneske, som er i stand til at indgå i såvel faglige som sociale fællesskaber på et gymnasium, hvor medansvar og medbestemmelse er i centrum. Trivsel og faglighed danner baggrund for, at livsduelige unge kan træffe valg på et oplyst grundlag. Trivsel og faglighed skal ligeledes danne baggrund for medarbejdernes fortsatte udvikling og stræben efter det højst mulige ambitionsniveau.

Mål

Trivsel handler for os om at skabe vilje og evne til at indgå i faglige og sociale fællesskaber, hvor diversitet er en styrke, og hvor respekt, rummelighed, sammenhold og inklusion er i højsædet. Trives man godt, har man også en god platform for udvikling og læring. Med til trivslen hører også gode rammer med tidssvarende faciliteter og udstyr.

Faglighed handler for os om at møde alle med respekt, tillid og ambitioner. Det vil vi gøre i fællesskab i motiverende og inspirerende læringsrum, der udstråler faglig ambition og har plads til såvel nytænkning som medindflydelse, men hvor der også er plads til at fejle og modtage hjælp. Gennem det faglige arbejde vil vi udfolde den enkeltes kompetencer og potentiale, og det skal også ske i aktiviteter, som ligger uden for undervisningen og som er med til både at højne fagligheden og at styrke sammenholdet.

Valg handler for os om almendannelse, viden og kompetencer. Evnen til at håndtere valg og overgange via erfaringer og viden står centralt i vores grundsyn. Vi vil skabe rum for medarbejderne til vidensdeling og kompetenceløft, så de er i stand til at foretage kompetente valg i deres daglige virke. Vi vil modne elevernes evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid, såvel lokalt som nationalt og globalt.

Handleplan

I arbejdet med at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, vil vi undersøge, hvordan vi kan styrke elevernes motivation. På baggrund af fokusinterviews med elever og lærere vil vi arbejde med, hvordan vi i højere grad kan sikre medindflydelse på og ejerskab for det faglige fællesskab. Vi ønsker at give plads til, at flere pædagogiske tiltag kan blomstre ved at opstille mål på baggrund af de gennemførte fokusinterviews til brug i alle faggrupper. Skolens kompetencecenter skal være medvirkende til, at der finder opsamling og vidensdeling sted.

I arbejdet med at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter ønsker vi at skabe et endnu mere velfungerende elevråd, som er synligt og som tager aktivt del i forskellige beslutningsprocesser. Vi vil undersøge, hvordan elevrådet oplever deres muligheder for medindflydelse og på baggrund af det opstille mål for det videre arbejde med at styrke lysten til at tage aktivt del i vores fælles hverdag.

I arbejdet med klasselærerfunktionen og målet om at skabe faglige fællesskaber, hvor aktiv deltagelse og ansvar for fællesskabet er i centrum, vil vi have specielt fokus på elevernes tilegnelse af forskellige studiekompetencer, herunder planlægning af deres tid, så de bliver i stand til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

I arbejdet med at styrke kommunikationen mellem ledelse og forældre samt ledelse og elever vil vi indføre breve specielt rettet mod de to målgrupper. I arbejdet med at styrke synligheden i kommunikationen internt på gymnasiet vil vi have fokus på hyppigere tilbagemeldinger til personalet om mål og strategiarbejdet samt opsamlinger på årets arbejde og projekter og udfærdigelse af plakater med vores fælles mål. På den måde vil vi styrke dialogen og bidrage til øget trivsel.

I arbejdet med at forberede elevere til videregående uddannelse og med at sikre, at elevernes skrivekompetencer styrkes, så vil vi i det fortsatte arbejde med akademisk skrivning fokusere på elevernes evne til at reflektere over metode og videnskabsteori.  Vi vil styrke metoderefleksionerne med metodefoldere i alle fag samt en række instruktionsvideoer, bl.a. ”Den gode problemformulering”. Endelig skal skrivedagene løbende evalueres, så eleverne sikres det bedst mulige udbytte i forhold til eksamen og deres videre studier.