Fastholdelsesstrategi

For at sikre faglig udvikling og relevante studiekompentencer, forventer vi, at alle elever er til stede til undervisningen og afleverer deres opgaver til tiden.

Retningslinjer for fastholdelse og fravær

Det er gymnasiets holdning, at elevernes tilstedeværelse og aktive deltagelse i undervisningen er essentielle for at sikre udvikling af både faglighed og relevante studiekompetencer. Derfor forventer vi, at eleverne er til stede til al undervisning og afleverer alle opgaver rettidigt. Skulle en elev være forhindret i at deltage i undervisning, føres årsagen straks i Lectio under ’Fraværsårsager’ til den givne blok. I ganske særlige tilfælde (ved skolerelaterede aktiviteter) godskrives fravær, men derudover findes der ingen godkendte fraværsgrunde. Ved længerevarende eller gentagende sygdom kan gymnasiet bede om en lægeerklæring. Det er elevens ansvar at fremskaffe en sådan. Både fysisk og skriftligt fravær overvåges løbende af de fraværsansvarlige uddannelsesledere. Hvis en elev har problemer med fravær eller med at få afleveret opgaver til tiden, arbejder uddannelseslederne og gymnasievejlederne tæt sammen om at afdække grundene til fraværet og hjælpe eleven med at følge skolen. I særlige tilfælde tilbydes elever ekstra støtte i form af skolepsykolog eller hjælp til kontakt til eksterne støttetilbud, fx Ungerådgivningen, Headspace, TUBA, Etnisk Ung, osv. Hvis fraværet fortsætter, kan eventuelle sanktioner træde i kraft:

  • Mundtlig advarsel
  • Skriftlig advarsel
  • Aflæggelse af eksamen i et eller flere af de fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin
  • Fratagelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
  • Inddragelse af SU
  • Bortvisning
  • Udsmidning

Det er i alle tilfælde rektors og uddannelsesledernes vurdering, hvilke tiltag, der er nødvendige for at hjælpe eleven til størst mulighed for gennemførsel af uddannelsen.

Retningslinjer for fastholdelse og fravær er sidst opdateret: Januar 2021