Mål og strategi

I forlængelse af vores værdier og mål ønsker vi et rummeligt gymnasium, hvor "vi gør hinanden bedre" i et mangfoldigt fællesskab.

Skolens DNA

Da Aalborghus Gymnasium blev grundlagt, var det rektor Carl Willum Hansens vision for gymnasiet, at der skulle være plads til alle. I sin åbningstale i 1958 formulerede han dette ønske således: “Ind ad skolens døre begynder muldens sønner og døtre så sagtelig at skride, og med en for markvandrere karakteristisk gangart søger de mod deres klasseværelser, hvor de møder deres kammerater fra byen – embedsmandssønnens, kontormandens datter, storkøbmandens og den småhandlendes børn, den arrogante akademikerpige og asfaltens cowboys – alle findes, og alle er lige velkomne i vor skole, når bare de har evnerne – og sindet.” I dag værner vi stadig om disse ord, som er blevet kernen i vores identitet: Vi har mangfoldighed i blodet. Her kan alle komme og være, som de er, så længe de ønsker at lære og at blive bedre. Vi har nemlig høje ambitioner for alle elever, uanset baggrund. Med rodfæste i vores værdier ønsker vi med sloganet “vi gør hinanden bedre” at signalere, at mangfoldighed netop er vores grundstamme. Vi kan alle lære noget af hinanden, vi har alle noget at byde på, og vi bliver bedre i fællesskab, når vi samarbejder og lærer af hinanden.

Visioner

Vi vil gå forrest og være synlige i vores bestræbelser efter at skabe de bedst tænkelige rammer for udviklingen af det hele menneske, som er i stand til at indgå i såvel faglige som sociale fællesskaber på et gymnasium, hvor medansvar og medbestemmelse er i centrum. Trivsel og faglighed danner baggrund for, at livsduelige unge kan træffe valg på et oplyst grundlag. Trivsel og faglighed skal ligeledes danne baggrund for medarbejdernes fortsatte udvikling og stræben efter det højst mulige ambitionsniveau.

Mål

Trivsel handler for os om at skabe vilje og evne til at indgå i faglige og sociale fællesskaber, hvor diversitet er en styrke, og hvor respekt, rummelighed, sammenhold og inklusion er i højsædet. Trives man godt, har man også en god platform for udvikling og læring. Med til trivslen hører også gode rammer med tidssvarende faciliteter og udstyr.

Faglighed handler for os om at møde alle med respekt, tillid og ambitioner. Det vil vi gøre i fællesskab i motiverende og inspirerende læringsrum, der udstråler faglig ambition og har plads til såvel nytænkning som medindflydelse, men hvor der også er plads til at fejle og modtage hjælp. Gennem det faglige arbejde vil vi udfolde den enkeltes kompetencer og potentiale, og det skal også ske i aktiviteter, som ligger uden for undervisningen og som er med til både at højne fagligheden og at styrke sammenholdet.

Valg handler for os om almendannelse, viden og kompetencer. Evnen til at håndtere valg og overgange via erfaringer og viden står centralt i vores grundsyn. Vi vil skabe rum for medarbejderne til vidensdeling og kompetenceløft, så de er i stand til at foretage kompetente valg i deres daglige virke. Vi vil modne elevernes evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid, såvel lokalt som nationalt og globalt.

Strategi

I vores trivselsarbejde 2023-24 har vi valgt at sætte fokus på lifeskills, elevernes koncentration og det mangfoldige klasserum. Det gør vi ved at afholde et lifeskills-kursus i tre etaper på første og anden årgang med overskrifterne ”Planlægning”, ”Mindset” og ”Motivation”. Det er vores antagelse, at mange elever har svært ved at koncentrere sig i undervisningen. Det ønsker vi at ændre på med lifeskills-kurserne og for eksempel ved at indføre læseuger og blokere distraherende hjemmesider. Det mangfoldige klasserum er et grundvilkår i dagens gymnasieskole, hvor mange elever lever med en diagnose. Vi ønsker at sætte fokus på de udfordringer, det kan give fagligt og socialt ved at afholde en pædagogisk dag om dette tema, hvilket vi forventer vil højne både læreres og elevers trivsel.

På baggrund af et initiativ fra hf-lærergruppen sætter vi i dette skoleår ekstra fokus på at styrke elevernes faglighed og det sociale sammenhold på hf. I forlængelse af sidste års indsats mod plagiat arbejder vi nu frem mod en større forståelse for AI og de muligheder og udfordringer, der er knyttet hertil. Vi uddanner vores elever til at være aktive deltagere i et demokratisk samfund – både lokalt og globalt – og som en del af dette vil vi bruge vores Erasmus+ akkreditering til at styrke elever og læreres indsigt i og forståelse for forskellige sprog og kulturer gennem forbesøg hos og udveksling med nye samarbejdspartnere. Parallelt hermed ønsker vi at styrke arbejdet med sprog og elevernes interesse herfor, hvilket vi blandt andet vil gøre ved at uddanne en sprogfagskoordinator og formulere en sprogstrategi.

Valg handler om at give de unge kompetencer til aktivt at forme deres fremtid (Katznelson, 2016). I dette og de kommende skoleår er der fokus på grøn dannelse for at give eleverne viden til at kunne træffe bæredygtige valg og for at skabe en fælles motivation til at handle blandt elever, ansatte og ledelse. Inden for alle fakulteter skal der de næste to år arbejdes med bæredygtighed og miljø. Dette tema er også omdrejningspunktet i vores samarbejde med God Bura Secondary School i Kenya, som vi får besøg af i foråret 2024. Her forventer vi ar arrangere et klimafolkemøde, som vil involvere store dele af Aalborghus Gymnasium.