Mål & strategi for sprogfagene

I vores bestræbelser på at styrke og synliggøre fremmedsprogene har vi udfærdiget en sprogstrategi, som skal være med til at øge elevernes motivation for sprog.

Tiltag 1

Vi vil:

 • synliggøre sprogfagene markant på Aalborghus Gymnasium samt tydeliggøre sprogfagenes berettigelse og relevans for eleverne

Initiativer

På baggrund af tiltagene vil vi:

 • afholde halve sprogdage i 1.g og 2.g for 2. fremmedsprog (i 1.g med fokus på anvendelsesorienteret sprogbrug og i 2.g med fokus på karrierelæring)
 • oprette et sprogambassadørkorps for entusiastiske og udadvendte elever, der brænder for fremmedsprog. Dette korps skal deltage i Åbent Hus-arrangementet i januar, deltage i folkeskolesamarbejder og studieretningsdage, inden for fremmedsprog.
 • afholde fællestimearrangementer med jævne mellemrum med sprogligt, kulturelt, historie- eller samfundsfagligt indhold, evt. i samarbejde med historie og samfundsfag
 • dekorere lokale M114 med fotostater, der kan fremme fokus på europæiske sprog og kulturer, og som kan vise caféer, markedspladser eller lignende rollespils-situationer.
 • oprette en sprogkoordinatorfunktion, der indgår i et regionalt gymnasie-netværk for sprogkoordinatorer, og som samler og koordinerer de forskellige initiativer indenfor fremmedsprogene

Slutmål

Vi vil gerne opnå:

 • at motivere flere elever til at vælge sprogfagene aktivt til i deres studieretning
 • at få flere tyskelever til at vælge Tysk A

Evaluering

Der udfærdiges:

 • en mundtlig evaluering med eleverne og deltagende lærere

Tiltag 2

Vi vil:

 • øge autenticiteten i sprogfagene
 • øge motivationen for fremmedsprog
 • styrke elevernes kommunikative og interkulturelle kompetencer på deres målsprog

Initiativer

På baggrund af tiltagene vil vi:

 • prioritere studieture og sprogskolerejser til lande, hvor elevernes valgte fremmedsprog tales. Fx vil 3a tage på studietur til Girona og Perpignan med indlagte gymnasiebesøg med henblik på at styrke deres fremmedsprog og interkulturelle kompetence. Herudover vil vi jævnligt tilbyde en sprogskoletur til Spanien for spanskelever og en sprogskoletur til Frankrig for franskelever. Vi arbejder desuden  på at etablere en udvekslingsaftale med et tysk gymnasium.
 • anvende den nyligt opnåede Erasmus+ akkreditering til at kvalificere og afdække mulighederne for udvekslingsaftaler med gymnasier i forskellige europæiske lande
 • opbygge et alumni-sprogambassadørkorps af elever, der efter deres studentereksamen har brugt deres fremmedsprog og for eksempel boet i udlandet. Vi vil lade dem fortælle om deres oplevelser og oprette en database med video-interviews og kontakter.

Slutmål

Vi vil gerne opnå:

 • at eleverne får afprøvet deres fremmedsprog i autentiske situationer
 • at eleverne får succesoplevelser, når de oplever at kunne forstå og blive forstået i autentiske situationer
 • at eleverne bliver mere modige, nysgerrige, risikovillige og eksperimenterende fremmedsprogsbrugere

Evaluering

Der udfærdiges:

 • en mundtlig opfølgning på samarbejdet med studieturslærere og alumner
 • en skriftlig evaluering af sprogskoleopholdene

Tiltag 3

Vi vil:

 • styrke indsatsen i forhold til karrierelæring indenfor fremmedsprogene

Initiativer

På baggrund af tiltagene vil vi:

 • samarbejde med begge engelskuddannelser på AAU (Engelsk SIV og Engelsk Almen) og lade elever med Engelsk A deltage i undervisning på universitetet
 • afholde en halv sprogdag for 2. fremmedsprog i 2g med fokus på karrierelæring
 • fortsat have fokus på karrierelæring på studieretningsdagen indenfor de sproglige studieretninger, og herunder vil vi understrege vigtigheden af sprog som (dobbelt-) kompetence

Slutmål

Vi vil gerne opnå:

 • at eleverne får et kvalificeret indblik i, hvad man beskæftiger sig med på engelskuddannelserne på AAU
 • at eleverne opnår en forståelse for, at fremmedsprog også er en vigtig tillægskompetence – og at de derfor kan drage fordel af dem senere i deres uddannelse og karriere (jf. arbejdsmarkedets behov for dobbeltkompetencer)

Evaluering

Der udfærdiges:

 • en skriftlig evaluering af forløbet og de deltagende elevers udbytte