Pædagogisk Udvikling

Vi lægger stor vægt på pædagogisk udvikling, og vi deltager derfor bl.a. i en række udviklingsprojekter i tilknytning til andre uddannelsesinstitutioner.

Det pædagogisk-faglige arbejde på skolen tager afsæt i handleplanens ti indsatsområder, da vi på den måde ønsker at konkretisere skolens vision og styrke koblingen til lærernes daglige praksis og undervisning. Således prioriterer vi, at lærerne samarbejder om at udvikle undervisningens indhold alene og sammen med andre kolleger f.eks. i lærerteam for at skabe bedre elevtrivsel og et godt læringsmiljø i klassen samt udvikle det faglige indhold i undervisningen.

Arbejdet med den pædagogiske udvikling betyder også, at vi deltager i en række af projekter, hvor der er tilknyttet andre skoler og gymnasier, videregående uddannelsesinstitutioner, region, erhvervsliv samt internationale skoler. Ved at inddrage eksterne samarbejdspartnere opnår vi for eksempel et fokus på de unges overgange både fra føde- og til modtagerskoler og fokus på udvikling af nye undervisningsformer, der kan imødekomme forskeligheder i elevernes måder at lære på.

Korte beskrivelser af udvalgte projekter

Brobygning til de erhvervsrettede videregående uddannelser (BEVU)
Entreprenørskab på de nordjyske ungdomsuddannelser
Internationale projekter
Samarbejde med grundskoler
Virk som Ung
Nordjyske gymnasiers Talentakademi
Nordjyske gymnasiers Talentakademi for hf
Matematiksvage unge

Brobygning til de erhvervsrettede videregående uddannelser (BEVU)

Formål:

Igennem et samarbejde mellem lærere fra de fire typer af ungdomsuddannelser og undervisere fra University College Nordjylland (UCN) er det formålet at udvikle og etablere en række af nye typer af brobygningsaktiviteter, som kan indgå i elevernes faglige undervisning. Aktiviteterne udvikles på en sådan måde, at de giver eleverne mulighed for at se fagenes anvendelse i ’virkeligheden’ og samtidig giver eleverne en konkret og brugbar førstehåndsviden om uddannelsesmulighederne efter endt eksamen. Derudover er det projektets formål at skabe samarbejdsrelationer mellem undervisere fra forskellige institutionstyper så der er mulighed for gensidig inspiration på så vel det faglige som didaktiske niveau.

Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

EUC Nord, Aalborg Handelsskole og University College Nordjylland.

Entreprenørskab på de nordjyske ungdomsuddannelser

Formål:

Projektet har til formål, at ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland bliver et vækstlag for udvikling af entreprenørielle kompetencer hos deres elever og studerende. Der uddannes entreprenørskabsagenter, som skal fremme brugen af innovativ og entreprenørielle undervisning og etablerer vækstmiljø for entreprenørskab på gymnasiet. Derudover samarbejdes der med incubatorhus, hvor eleverne kan sparre og søge rådgivning om ide- og forretningsudvikling.

Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

En bred vifte af ungdomsuddannelser i Nordjylland.

Internationale projekter

Vi deltager i en række forskellige projekter og samarbejde med skoler i andre lande. Pt. har vi samarbejde med:

Convitto Nazionale, Rom
Kopernikus Schule, Freigericht
The International High School of New Orleans
Lycée Eugéne Jamot, Aubusson

Vi sender desuden hvert år elever til Euroclass på slottet Schönburg i Oberwesel, hvor vores elever får et grundigt indblik i europæiske forhold og kulturer sammen med unge fra Rumænien og Ungarn.

Samarbejde med grundskoler

Sprog

Samarbejde med elever fra Klarup Skole angående interesse for sprog. Fransk, italiensk, tysk, spansk og Almen Sprogforståelse præsenteres af lærere og elever fra Aalborghus over fem gange.

Naturvidenskab

Samarbejde med elever fra Herningvej Skole, som har interesse for de naturvidenskabelige fag. Fysik, biologi, kemi og naturgeografi præsenteres af lærere og elever fra Aalborghus en række eftermiddage.

Humaniora

Samarbejde med elever fra Gug Skole og Vejgaard Østre Skole, som har interesse for de humanistiske fag, som præsenteres af lærere og elever fra Aalborghus en række eftermiddage.

Grundskoletalent

Samarbejde med Ung Aalborg, som er et tilbud om undervisning til talentelever i en række fag inden for alle hovedområder.

Virk som Ung

Formål:

Projektet arbejder for at flere elever med uddannelsesfremmed baggrund kommer i kontakt med virksomheder for derigennem at danne forestillinger om et fremtidigt karrierevalg gennem mødet med inspirerende jobfunktioner. Der tilstræbes at inddrage virksomheder i den daglige undervisning, hvor arbejdsliv, karriere og uddannelsesveje kan opleves direkte af eleverne.

Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland og NTS-centeret Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

Brønderslev Gymnasium, Thisted Gymnasium og hf, Morsø Gymnasium, Støvring Gymnasium, Hasseris Gymnasium, Fjerritslev Gymnasium, EUCNord, studievalg Nordjylland, NTS-centeret, Dansk Industri og Cowi.

Nordjyske gymnasiers talentakademi

Formål:

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi er en fælles koordineret indsats for talentfulde elever i hele Nordjylland. Målet er at sikre talentfulde elevers trivsel, udfordre dem på et passende niveau, med en passende progression og samtidig løfte klassernes niveau generelt. Talentakademiet er bygget op om, at talentfulde elever deltager i tre akademidage pr semester, hvor både skolebaserede aktiviteter og aktiviteter regionalt i samarbejde med de videregående uddannelser er på programmet.

Strukturering af projektet skal sikre, at indsatserne kan fungere som brobygning (øjenåbner) til de videregående uddannelser i Nordjylland, og at der etableres et tættere samarbejde og et varigt netværk mellem gymnasiale ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Herved er det målet, at deltagende elever kvalificerer deres videregående uddannelsesvalg.

Elever fra gymnasiale uddannelser, som er tilrettelagt over tre år, kan deltage i Talentakademiet, hvilket i praksis vil sige elever fra stx, htx, hhx og VUC.

Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

Samtlige almene gymnasiale uddannelser i region Nordjylland, University College Nordjylland og Aalborg Universitet.

Nordjyske gymnasiers talentakademi for hf

Formål:

Målet med akademiet er at udvikle og støtte potentielt talentfulde elever/kursister, så de trives, bliver optimalt udfordret og samtidig kan bidrage til at løfte klassernes niveau generelt. Hermed skal kursisterne gennem systematisk brobygning møde en indsats som sikrer social mobilitet og skaber mønsterbrydere. Det betyder i praksis, at akademiets tilrettelæggelse fokuserer på

  • Skolebaserede aktiviteter, så indsatsen bliver synlig og andre subtalenter får interesse i og mod på deltagelse.
  • Lokale aktiviteter med naboskoler, som også kan inddrage det lokale erhvervsliv, og hvor fokus er på at skabe netværk for de talentfulde elever/kursister. Elevernes/kursisternes motivation skal opnås gennem anvendelse af fagene.

Besøg på de videregående uddannelser, så talentfulde hf-elever/-kursister bliver afklarede omkring deres fremtidsplaner og dermed også at deres uddannelsesvalg kvalificeres. Her er det vigtigt, at besøgene peger fremad mod det erhverv som uddannelsen giver grundlæggende kompetencer til. 
På samme måde som for de treårige akademielever, vil talentfulde elever/kursister deltage i tre akademidage pr. Semester (to semestre), hvor både skolebaserede aktiviteter og aktiviteter regionalt i samarbejde med de videregående uddannelser er på programmet.

Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

Samtlige almene gymnasiale VUC og hf-uddannelser i region Nordjylland, University College Nordjylland og Aalborg Universitet.

Matematiksvage unge

Formål:

Dette nye projekt står på et fundament af erkendelser fra det forrige projekt, nemlig at matematikvanskeligheder skyldes en eller flere samtidige faktorer som kan samles under de tre hovedoverskrifter:

  • Social arv (bla. uddannelsesfremmede hjem)
  • Psykologiske forhold (som kan være betinget af den sociale arv)
  • Neurologiske, genetiske forhold

Projektets tese er altså at matematiksvage elever er svage fordi de enten lider under en social arv, har psykologiske komplikationer eller har en medfødt misdannelse i hjernen. Formentlig vil flere faktorer være til stede samtidigt. I det tidligere projekt så vi at op mod 80% af de elever med svære matematikvanskeligheder vi interviewede kommer fra uddannelsesfremmede hjem. Vores tese er at hvis vi tester dette på en langt større gruppe af elever vil vi få bekræftet denne sammenhæng.

Denne tese ønsker vi af be- eller afkræfte og vi ønsker i forlængelse heraf at komme dybere ned i årsagsbeskrivelser og sammenhænge.

Vi fandt også i det tidligere projekt at 10-15% af de nye elever på første årgang har store matematik vanskeligheder. Vi ønsker i dette projekt at blive bedre til at forstår HVORFOR de har vanskeligheder for bedre at kunne foreslå HVORDAN vi kan hjælpe dem. Dette har desuden store menneskelige og økonomiske konsekvenser – at vi bliver i stand til at hjælpe disse unge.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Nordjysk Læse og Matematik center og projektets resultater forankres her.

Samarbejdet med folkeskoler og de kommunale PPR enheder er også centralt i dette projekt fordi en tidlig indsats er nøglen til at hjælpe disse elever og fordi de sociale og psykologiske problemstillinger i forvejen behandles i mange tilfælde hos PPR. Vi ønsker i dette projekt især at se på de barrierer der findes i kommunikation og viden deling mellem grundskole niveau og ungdomsuddannelse.

Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

Projektet involverer 7 gymnasier (STX, HHX, HTX, HF og VUC) i Nordjylland og med netværksdeltagelse af yderligere 2 gymnasier i London, og 3 tiendeklasse centre (Hjørring, Frederikshavn og Thisted). Desuden søges i projektets første 3 måneder kontakt til et gymnasium i Norge og i Sverige samt kontakt til 3 kommunale PPR centre.

Beskrivelse af udvalgte projekter, opdateret den 02. marts 2016.