Dataregistrering

Ved registrering af elever i vores administrative system Lectio, forholder vi os til Persondataloven. Vi informerer om proceduren og deres rettigheder med dette brev.

 

Indhold

1. Sådan behandler vi dine data

 

2. Dine rettigheder ved dataregistrering

 

3. Relevante uddrag fra Persondataloven

1. Sådan behandler vi dine data

Når du søger optagelse på stx eller hf, registreres du i gymnasieskolernes administrative system, Lectio. I forbindelse med vores registrering af dig i vores systemer, følger vi nedenstående procedure.

Konkret gør vi følgende, når vi behandler din ansøgning:
Vi skriver nogle oplysninger ind i Lectio. Det drejer sig om dit og din fars, mors eller værges navn, adresse, telefonnummer og cpr.-nummer. Endvidere skriver vi, hvilken skole du kommer fra, sammen med oplysningen om hvorvidt du skal optages direkte eller efter prøve. Til sidst skriver vi, hvilken studieretning du har valgt, og hvilke fag du skal have over de næste år. Skolen har pligt til at sende nogle af disse oplysninger videre til Undervisningsministeriet (cpr.- nummer, fagvalg, karakterer, bestået eksamen), hvorfra oplysningerne også sendes til Danmarks Statistik.

Konkret gør vi følgende, når du begynder på skolen:
På Aalborghus Gymnasium benytter vi det administrative system Lectio i vores daglige arbejde. Her tilføjer vi en række informationer om dig, bl.a. forsømmelsestal og karakterer. Du har via et password adgang til egne data. Hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger vi har, og hvordan vi bruger dem, er du velkommen til at henvende dig på skolens kontor.

2. Dine rettigheder ved dataregistrering

Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver dig nogle rettigheder i forbindelse med, at du bliver registreret i vores systemer. Vi har opsummeret de vigtigste her.

Dine rettigheder:

 • Du har ret til at blive orienteret om, at vi indsamler oplysningerne.
  Det sker med et tilsendt brev.
 • Du har ret til at bede om at få indsigt i de oplysninger, vi behandler.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger.
 • Du har ret til at kræve at oplysninger rettes, slettes eller blokeres, hvis de er forkerte, vildledende eller på lignende måde behandles i strid med loven. Du kan eventuelt læse reglerne i Persondatalovens paragraffer 31, 35 og 37 nedenfor.

3. Relevante uddrag fra Persondataloven

§ 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om,

 1. hvilke oplysninger der behandles.
 2. behandlingens formål.
 3. kategorierne af modtagere af oplysningerne.
 4. tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.
  Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i Stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 35. Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Stk. 2. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

§ 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom.

Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig.