Konflikthåndtering

Vores retningslinjer for konflikthåndtering skal skabe tryghed omkring proceduren ved konflikter og sikre en fair behandling af både klager og lærer.

 

Klageprocedure (elevklage over en lærer)

Denne procedure skal sikre en så høj grad af tryghed og fair behandling af såvel klager som lærer som muligt. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem en lærer og en elev/klasse, er følgende principper og procedurer normalt gældende:

  • Som udgangspunkt skal elev/elever og lærer selv prøve at løse de opståede problemer.
  • Hvis en elev/elever retter henvendelse til ledelsen, fordi der er problemer i forhold til en lærer, rådgiver ledelsen eleven/eleverne om, hvordan de selv i samarbejde med læreren kan forsøge at løse problemet. Rektor underretter læreren.
  • Hvis eleven/eleverne efterfølgende mener, at der ikke er opnået en tilfredsstillende løsning på problemet, informerer rektor klager om den fortsatte procedure samt kommer med et konkret forslag til løsning af problemet, som f.eks. kan være en samtale mellem klager, lærer og ledelse. Rektor orienterer læreren om klagen samt om ledelsens forslag til løsning.
  • Såfremt klageren herefter stadig mener, at problemet ikke er løst, kan der indledes en egentlig klagesag. Klagen skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå hvem der klager, og hvad der klages over. Den skriftlige klage forelægges læreren og evt. tillidsrepræsentanten. Såvel rektor som lærer fremlægger forslag til løsning af problemet. Herefter fastlægger rektor en endelig løsningsmodel, som såvel lærer som klager forventes konstruktivt at følge.
  • Læreren kan på et hvilket som helst tidspunkt i klageforløbet bede om at få sin tillidsrepræsentant inddraget. Kun i sager, hvor klagen giver anledning til mundtlig eller skriftlig påtale, vil sagen indgå i personalemappen. Medarbejderen gøres skriftligt opmærksom på dette. Kompetencen til at træffe afgørelse i lærerklagesager ligger alene hos rektor. Elever kan dog klage til Undervisningsministeriet over rektors afgørelser i pædagogiske anliggender, herunder klager over en lærers undervisning

 

MIO revideret d. 27. november 2017