MIO-aftale

Denne aftale sikrer muligheden og rammerne for medarbejderindflydelse igennem MIO-udvalget, der har til formål at styrke arbejdsvilkår og -miljø på Aalborghus.

 

Fundamentet for aftalen er Personalestyrelsens Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (af 07.06.2011). I dette fremgår af § 7-8, at man kan udvide det lovpligtige samarbejde om samarbejdsudvalg til et MIO-udvalg, der omhandler samarbejde og sikkerhed således, at arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg er samlet i MIO.

Indhold

Kapitel  1: Rammer og struktur for MIO-udvalget

 

Kapitel 2: MIO-udvalgets arbejdsopgaver

 

Kapitel 3: Medarbejderrepræsentanternes vilkår

 

Kapitel 4: Udvalgets arbejdsvilkår

Bilag

Bilag 1: Til aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO- udvalg på Aalborghus Gymnasium

Kapitel 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget

§ 1: Område

Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende institution Aalborghus Gymnasium og dækker dermed alle ansatte.

§ 2: Formålet med aftalen

 • at fastlægge rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på hele arbejdspladsen med henblik på at involvere medarbejderne i de personalemæssige konsekvenser af gymnasiets mål og strategi
 • at fremme dialog om gymnasiets udvikling og fremtid
 • at fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer kompetenceudvikling, og som skaber motivation til at opfylde gymnasiets mål
 • at medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø
 • at styrke arbejdsmiljøarbejdet ved at organisere det i et énstrenget system i et kombineret samarbejds- og sikkerhedsudvalg, MIO.

 

§ 3: Rammer for aftalen

Stk. 1. MIO-aftalen for Aalborghus Gymnasium fastlægger de rammer, inden for hvilke ledelse og medarbejdere skal samarbejde om arbejds-, arbejdsmiljø- og personaleforhold. MIO-udvalgets opgaver vedrører opgaver, som hører under arbejdsgiverens ledelsesret.

Aftalen beskriver, hvordan MIO-udvalget skal informere, drøfte og fastlægge retningslinjer om arbejds-, arbejdsmiljø- og personaleforhold.

Ledelsen har ansvaret for, at arbejdspladsen udvikler sig og lever op til omgivelsernes krav og forventninger. Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre arbejdspladsens strategi og mål ud i livet. Udvalgets medarbejderrepræsentanter tager i samarbejdet udgangspunkt i medarbejdergruppernes fælles interesser om arbejdspladsens forhold.

Samarbejdet har som forudsætning, at ledelse udøves i dialog med medarbejderne på en motiverende, udviklende og tidssvarende måde, samt at medarbejderne aktivt bidrager til et fremadrettet samarbejde om arbejdspladsens udvikling.

I samarbejdet skal såvel ledelse som medarbejdere respektere gældende love og administrative bestemmelser og aftaler i henhold til tjenestemandslovgivningen og kollektive overenskomster.

Stk. 2. Denne aftale kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt.

§ 4: Form og struktur

Stk.1. MIO-udvalget træder i stedet for et samarbejdsudvalg og et sikkerhedsudvalg og skal på denne måde dække både de cirkulære beskrivelser, der gælder for disse, samt de love, der er gældende for Arbejdsmiljøudvalg.

Stk. 2. MIO består af følgende medlemmer:

 • Rektor (formand)
 • Vicerektor
 • Økonomiansvarlig
 • TAP (arbejdsleder)
 • TAP
 • Lærertillidsrepræsentant
 • PR formandskabet
 • Sekretær
 • Arbejdsmiljøudvalget

Stk. 3. Arbejdsmiljøudvalget er organiseret som beskrevet i vedlagte bilag 1.

Stk. 4. MIO-udvalget kan nedsætte undergrupper, hvori også elever kan deltage.

Aalborghus´ samarbejdsstruktur samt PR-udvalgsstrukturen beskrives i model “Samarbejdsstruktur” på MIO-konferencen.

MIO (medindflydelsesorgan): Information skal gives. Aftaler kan indgås. Enighed bør opnås. Samarbejdspligt. Gælder alle parter.

Ledelsen (i MIO): Ledelsesret, informationspligt, samarbejdspligt. Laver retningslinjer, hvis enighed ikke opnås.

Personalegrupperne (uden for MIO): Drøfter (rådgiver).

Bestyrelsen: Øverste ledelse. Beslutter og godkender inden for alle væsentlige områder. Bl.a. økonomi, organisation, løn- og personalepolitik.

Samarbejdssekretariatet: Rådgiver både ledelses- og medarbejdersiden i forbindelse med samarbejdsspørgsmål.

Samarbejdsnævn: Klageinstans ved brud på samarbejdsaftalen.

Kapitel 2: MIO-udvalgets arbejdsopgaver

§ 5: Indflydelse og medbestemmelse

Stk.1. Indflydelse og medbestemmelse indebærer,

at der i MIO-udvalget er gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold, teknologiforhold og arbejdsmiljøforhold.

at ledelsens beslutninger træffes efter drøftelse med medarbejderrepræsentanterne eller medarbejderne.

at fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold, teknologiforhold og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde altså sker efter en sådan drøftelse.

Stk.2. Det forudsættes, at der i alle forhold i det daglige arbejde gives den enkelte medarbejder videst muligt ansvar og råderum til at udføre arbejdsopgaverne, uanset om der foreligger retningslinier eller ej. Endvidere at medarbejderne har en naturlig indflydelse på institutionens daglige virksomhed, uanset om der foreligger retningslinier eller ej.

MIO-udvalget kan ikke inddrages som part i konkrete personalesager.

§ 6: Information og drøftelse

Stk. 1. I MIO-udvalget skal der gives gensidig information og foregå drøftelser om arbejdspladsens forhold.

Information skal så vidt muligt gives både skriftligt og mundtligt.

Stk. 2. Ledelsens informationspligt:

I MIO-udvalget skal ledelsen informere om:

 1. Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation.
 2. Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng.
 3. Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold.
 4. Udbud og udlicitering.
 5. Alle forhold, der har medført eller kan medføre ændringer for arbejdsmiljøet på gymnasiet.

Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i MIO-udvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning.

Stk. 3. Information og drøftelse på rette niveau

Det er ledelsens ansvar at sikre, at information og drøftelse sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Information og drøftelse skal etableres mellem den ledelse, som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres.

Stk. 4. Medarbejdernes informationspligt

Medarbejderrepræsentanterne skal informere MIO-udvalget om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for arbejdsmiljø og samarbejde.

Stk. 5. MIO-udvalgets informationspligt

MIO-udvalget skal sikre, at samtlige medarbejdere holdes skriftligt og mundtligt orienteret om MIO-udvalgets arbejde.

Stk. 6. MIO-udvalgets drøftelser

Hvis ledelses- eller medarbejderrepræsentanterne ønsker det, skal MIO-udvalget drøfte de forhold, der er omfattet af informationspligten.

§ 7: Retningslinjer.

Stk. 1. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt i udvalget indledes drøftelser med henblik på fastsættelse af skriftlige retningslinjer. Retningslinjerne kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse skal parterne forsøge at opnå enighed om nye retningslinjer.

Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje.

Fastlæggelse af retningslinjer forudsætter enighed mellem parterne.

Hvis der ikke udvises positiv forhandlingsvilje, betragtes det som brud på MIO-aftalen.

Alle gamle retningslinjer og politikker vedtaget under Nordjyllands Amt er gældende, indtil nye retningslinier og politikker evt. vedtages i MIO-udvalget.

§ 8: Særligearbejdsopgaver

 • Mål, strategi og resultatkontrakt, herunder arbejdet med institutionens mål og strategier, således at medarbejderne inddrages i overvejelserne om at få institutionen til at arbejde kvalitetsbevidst og effektivt, samt i forbindelse hermed drøfte sammenhængen mellem institutionens mål /strategi og personalepolitikken.
 • Budget og finanslovsbidrag.
 • Rationaliserings-og omstillingsprojekter, herunder konsekvenser for økonomi, arbejdstilrettelæggelse, personalebehov, kompetenceudvikling, teknologi og arbejdsmiljø.
 • Arbejdsmiljøarbejdet, herunder principper og politikker vedrørende arbejdet med at identificere, beskytte og forebygge arbejdsrelateret stress. Konkret udarbejdes og ajourføres en sundhedspolitik, som minimum bestående af følgende delpolitikker: Trivselspolitik, sygefraværspolitik, voldspolitik, seniorpolitik og efteruddannelsespolitik.  Retningslinjer for MUS, GRUS og APV skal løbende opdateres.
 • Kompetenceudvikling, herunder principper og retningslinjer for gymnasiets samlede uddannelsesplanlægning med udgangspunkt i gymnasiets strategi, visioner og mål. Der fastsættes retningslinjer for deltagelse i gymnasiebaserede og eksterne kurser for enkeltlærere, faggrupper, team og andre medarbejdergrupper. Kompetenceudviklingsindsatsen evalueres én gang årligt.
 • En personalepolitik, hvis formål er at skabe en attraktiv arbejdsplads.  Personalepolitikken skal specielt forebygge forskelsbehandling uanset køn, etnisk oprindelse, hudfarve, race, religion, handicap, alder og seksuel orientering.

Vedr. Budget- og finanslovsbidrag:

Ved MIO-udvalgets behandling af budgetforslag skal disse foreligge i så god tid og i en sådan form, at medarbejderrepræsentanterne har reelle muligheder for at drøfte forslagene med de berørte medarbejdere. Det skal på alle niveauer tilstræbes, at budgetforslagene foreligger til behandling mindst 14 dage/10 arbejdsdage inden mødets afholdelse.

Medarbejderne skal have indflydelse på væsentlige budgetomplaceringer.

Kapitel 3: Medarbejderrepræsentanternes vilkår

§ 9: Alle medarbejderrepræsentanter i MIO har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanterne på området.

Tid til arbejdet og beskrivelse af arbejdsopgaverne skal indgå i den almindelige arbejdsbeskrivelse.

Der gives frihed til efteruddannelse i forhold til varetagelse af MIO-opgaverne.

Kapitel 4: Udvalgets arbejdsvilkår

§ 10: Forretningsorden

 • Der udarbejdes en årsplan for arbejdet i MIO, der medtænker arbejdet i bestyrelse, PR, TAP og udvalg
 • Formand (rektor) udarbejder dagsorden for møderne.
 • Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest 10 arbejdsdage før mødet. Dagsorden og bilag fremsendes senest 5 arbejdsdage før mødet. Vedr. budgetforslag se § 8.
 • Medarbejdere honoreres i henhold til de anførte regler i § 9 i ”Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner” (af 07.06.2011)
 • Forslag til referatet udsendes senest 2 arbejdsdage efter mødet. Rettelser til referatet senest 2 arbejdsdage efter udsendelsen af forslaget. Det endelige referat senest 7 arbejdsdage efter mødet.
 • Afbud meldes til formanden.
 • Endelig dagsorden og referat skal i MIO-konferencen.
 • Mødelederrollen går på skift.
 • Rektor udpeger MIO – sekretær
 • Referatet skal indeholde de væsentligste synspunkter i drøftelserne samt alle konklusionerne.

Bilag 1: til aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO- udvalg på Aalborghus Gymnasium

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet ved Aalborghus Gymnasium
Gymnasiets arbejdsmiljøarbejde organiseres i 2 arbejdsmiljøgrupper og et MIO – udvalg, idet arbejdsmiljøudvalget integreres i MIO-strukturen.

Arbejdsmiljøgrupper
Der dannes to arbejdsmiljøgrupper: 1) En Lærer-gruppe med to arbejdsmiljørepræsentanter valgt blandt og af lærerne og en uddannelsesleder  2) En TAP-gruppe med to arbejdsmiljørepræsentanter valgt blandt og af medarbejderne i TAP-gruppen og en arbejdsleder for arbejdsområdet (TAP-gruppen skal være repræsenteret af både rengøring, pedel og administration). I praksis arbejder grupperne sammen og holder møder sammen. Hvis der er emner af særlig interesse for én af grupperne, er der stadig mulighed for, at den enkelte gruppe holder særskilte møder.

Det forventes, at arbejdet med arbejdspladsvurderinger og det deraf afledte arbejde med vurdering og handlingsplan udarbejdes i arbejdsmiljøgrupperne som oplæg til MIO-udvalget.

Rektor udpeger en daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet. Den daglige leder sørger for indkaldelse til de fælles møder i arbejdsmiljøgrupperne.

MIO-udvalget
Arbejdsmiljøudvalget integreres i MIO-udvalget. De to arbejdsmiljøgruppers medlemmer er derfor valgt til MIO – udvalget. Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen er valgt for 2 år.

Virksomhedens overordnede sikkerheds- og sundhedsarbejde planlægges af MIO – udvalget, der ligeledes drøfter oplæg fra arbejdsmiljøgrupperne.

Revideret den 25. marts 2014 /MIO