Seniorpolitik

Vores seniorpolitik skal medvirke til at udvikle og fastholde viden og erfaring. Det er vigtigt for os, at politikken bygger på fastholdelse og udvikling – ikke afvikling.

Seniorpolitikkens formål er at:

  • bidrage til at udvikle og fastholde den viden og erfaring, som seniormedarbejderne besidder, og som er relevant for gymnasiets medvirken til at skabe gode arbejdsforhold for medarbejderne gennem hele arbejdslivet
  • bidrage til, at gymnasiet anvender sine medarbejderressourcer optimalt
  • sikre en positiv overgang til den tredje alder
  • medvirke til at sikre, at seniormedarbejderen træffer sin beslutning om at udtræde af arbejdsmarkedet på det rigtige grundlag
  • vise større fleksibilitet med hensyn til afvikling af feriefridage (6. ferieuge)

Som en del af medarbejderudviklingssamtalen (MUS) drøftes ovenstående emner med seniorerne i seniorsamtaler, som gymnasiets ledelse indkalder til inden det tresindstyvende år. For lærerne inden time- og fagfordelingen i det år, hvor man fylder 60.

Seniorordninger
Seniorordningerne generelt gælder for alle medarbejdere. De til en hver tid gældende retningslinjer i GL-overenskomsten, for ret til nedsat arbejdstid mod tilsvarende lønnedgang og optjening af pension, er gældende for alle personalegrupper.

Nedsat arbejdstid
Fra den måned medarbejderen bliver 60 år, kan medarbejderen vælge at gå på nedsat tid/gå yderligere ned i tid. Fra 60 år har man altså ret til nedsat tid.    

 Særlig regel for lærere, der er fyldt 60 år. Denne regel finder alene anvendelse for lærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 58 år.

Aldersreduktion:
Jf. overenskomsten fra 2013 § 20: Lærere, der er fyldt eller fylder 60 år pr. 31.03.2015 kan vælge at få tillagt 175 timer årligt per 1680 timers stilling. Lærere, der tillægges disse 175 timer, kan ikke samtidig få overtidsbetaling.

Ret til nedsat arbejdstid for lærere, der er fyldt 50 år
Lærere der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 58 år, har – når de fylder 60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang.

Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse.

Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori læreren fylder 60 år.

Ansatte med nedsat arbejdstid efter denne ordning optjener fuld pension.

Deltid kan kombineres med følgende: 

  • Efterløn fra A-kassen.
  • Delvis alderspension.
  • Social delpension fra bopælskommunen.

Den seniorpolitiske rammeaftale findes i Personalestyrelsens cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger af 12. december 2008 og er tilpasset gymnasiets behov og muligheder.

Opsigelse
Politikken kan opsiges inden den 1.1 til ophør den kommende 1.4. Ved opsigelse af politikken er begge parter indstillede på hurtigst muligt at vedtage en ny politik.

MIO revideret den 1. december 2020