Studie- og ordensregler

Vores studie- og ordensregler stiller krav til alle elever om deltagelse og indsats, men også om at udvise respekt og hensyntagen til andre.

Indhold

1. Udgangspunkt

2. Område

3. Aktiv deltagelse

3.1 Orienteringspligt

3.2 Sanktioner for fravær

4. Chikane og mobning

5. Mobiltelefoner og videooptagelser

6. Undervisningsmidler

6.1 Tyveri

7. Eksamen

8. Andre regler

9. Overtrædelse af reglerne

9.1 Sanktioner

1. Udgangspunkt

Hvad bygger reglerne på:
Aalborghus Gymnasiums studie- og ordensregler bygger på Undervisningsministeriets regler, traditionen for hvordan man skal opføre sig på en gymnasieskole, og gymnasiets målsætning. Fra målsætningen kan specielt nævnes, at det er en del af gymnasiets mål at udvikle elevernes ansvarlighed over for sig selv og over for et fællesskab baseret på ligeværdighed og gensidig respekt. Ordensreglerne lægger op til almindelig tolerance og til elevernes erfaring af, at de er led i en større helhed, som de nyder godt af, og som de har indflydelse på og medansvar for. Elevers eventuelle udøvelse af chikane og mobning mod andre elever strider således mod institutionens målsætning og accepteres derfor ikke.

2. Område

Hvor gælder reglerne:

Normalt gælder ordensreglerne kun for elevers adfærd på gymnasiet og i forbindelse med undervisningsaktiviteter, men i tilfælde hvor en elevs adfærd uden for gymnasiet, f.eks. chikane eller mobning, påvirker andre elever således at de ikke kan nå målet med skolegangen, kan institutionen også her anvende sanktionerne i afsnit 9.1.

Elever skal følge de henstillinger og anvisninger, som institutionens personale giver dem. Hvis der opstår strid om en henstilling eller anvisning, skal eleven opsøge institutionens ledelse.

3. Aktiv deltagelse

Eleverne skal møde til de planlagte undervisningsaktiviteter, når de begynder, deltage i virtuelle aktiviteter efter lærernes anvisninger og aflevere de krævede opgaver og produktioner til tiden. Endvidere kan elever i begrænset omfang pålægges at deltage i aktiviteter ud over undervisningstiden, hvis de bidrager til, at institutionen når sit mål, f.eks. studievalgsorientering, juleafslutning, ekskursioner, studierejser, teater-, drama- og musikarrangementer.

Opgaver og produktioner skal i indhold og omfang leve op til de faglige krav, der gælder for niveauet, og de skal afleveres rettidigt. Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd både ved den daglige opgaveaflevering og ved prøver og eksaminer.

Hvis en aflevering ikke lever op til de forventede krav på det pågældende niveau, kan læreren give en ny frist for aflevering. I gentagelsestilfælde kan afleveringen efter institutionens afgørelse regnes som ikke afleveret. Herefter kan der iværksættes alvorligere sanktioner, jf. afsnit 9.1.

Hvis man skal fritages helt eller delvist fra idræt i en kortere eller længere periode, kræver det en lægeerklæring. I en sådan skal lægen gøre rede for fritagelsens varighed og omfang. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring.

3.1 Orienteringspligt

Eleverne følger løbende deres fravær på Lectio. Ved sygdom skal tidspunkt og årsag indskrives i Lectio.

Ved alvorlig og/eller længerevarende sygdom bedes eleven eller elevens forældre kontakte gymnasiet. Årsagen til fraværet er relevant, når institutionens ledelse skal vurdere, hvorvidt der skal gribes ind. Der kan således tages hensyn til omfattende sygdom eller handicap. Som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kan der af institutionen kræves en udtalelse fra et hospital eller en lægeerklæring, en såkaldt tro- og loveerklæring. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring.

Elever skal deltage i eksaminer, terminsprøver, årsprøver og lignende prøver efter institutionens anvisninger. Ved sygdom før en prøve skal gymnasiet kontaktes, inden prøven begynder. Institutionen kan bede om en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring.

3.2 Sanktioner for fravær
Ved fravær, manglende deltagelse i virtuelle aktiviteter eller manglende afleveringer giver institutionen eleven en skriftlig advarsel. Fortsætter fraværet, iværksætter institutionen andre sanktioner, jf. afsnit 9.1.

4. Chikane og mobning

Gymnasiet tolererer ingen form for chikane eller mobning over for hverken elever eller personale. Det gælder både verbal chikane og chikane på de(t) elektroniske sociale netværk (facebook osv.). Ifølge persondataloven er offentliggørelse af tekst og billeder strafbart, med mindre der er givet tilladelse til offentliggørelse. Injurierende sager vil blive politianmeldt. Se desuden institutionens trivselspolitik.

5. Mobiltelefoner og videooptagelser

Mobiltelefoner og andet elektronisk modtage- og sendeudstyr, der kan forstyrre undervisningen, skal være afbrudt i undervisningslokalerne. Mobiltelefoner skal desuden afleveres i dertil indrettede mobilhoteller ved undervisningens start. Eleven er selv ansvarlig for telefonen. Mobiltelefoner skal afleveres til en vagt ved alle typer af prøver. Anvendelse af bærbare computere eller notepads foregår i samråd med læreren/efter lærerens anvisninger. Se desuden afsnit 9.1.

Det er ikke tilladt at optage videoer, tage billeder eller lave lydoptagelser i undervisningstiden uden forudgående accept fra læreren. Endvidere er deling af billeder og optagelser strafbart jf. ”databeskyttelsesloven”

6. Undervisningsmidler

Udleverede bøger skal straks ved modtagelsen forsynes med navn og klasse. Bøgerne skal umiddelbart efter udlån forsynes med indbindingspapir. Skal en bog kun bruges i meget kort tid (en uge el. mindre), kan faglæreren dispensere herfra. Der må ikke skrives i bøgerne.

Eventuelt udleveret bærbar computer skal behandles pænt og eleven er erstatningspligtig, hvis den mishandles.

Alle skader, der påføres bygninger og inventar, skal straks meddeles kontoret.

6.1 Tyveri

Får man i skoletiden eller til fester på gymnasiets område stjålet personlige ejendele, er det ens egen forsikring, der gælder. Institutionen hæfter ikke på nogen måde.

7. Eksamen

Ved skriftlige og mundtlige prøver kan monitorering af elevernes computer anvendes jvf. gældende lovgivning. Elever, der ikke vil anvende monitorering, kan ikke få lov at aflægge prøve. Hvis monitorering bevidst afsluttes under prøven, kan eleven bortvises.
Elever skal selv medbringe IT-udstyr som fx computer til skriftlige prøver.

8. Andre regler

Ifølge fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser er der lovbestemt rygeforbud på skolens matrikel og røgfri skoletid. Se ”fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune”. Forbuddet gælder ligeledes brug af alle andre nikotinprodukter.
Til fester må man ikke medbringe nikotinholdige produkter.
Skolen har i særlige politikker behandlet elevers brug af rusmidler, adfærd på studierejser og ekskursioner og adfærd ved fester.

9. Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder skolereglerne, kan medføre erstatningsansvar og efter institutionens skøn sanktioner i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Festkarantæner kan idømmes uden forudgående advarsel, men inden de øvrige sanktioner iværksættes, vil eleven (ellers) normalt først få en advarsel, og hvis eleven senere skal have en sanktion, vil eleven få lejlighed til at udtale sig; dog kan institutionen i grovere tilfælde iværksætte en sanktion med øjeblikkelig virkning.

9.1 Sanktioner

Finder institutionen, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har overtrådt studie- og ordensreglerne, herunder pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

  1. Advarsel.
  2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
  3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
  4. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
  5. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel.
  6. Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx).
  7. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
  8. Bortvisning (udskrivning).

Ved afgørelser i henhold til punkt 6 og 7 gives der ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder

Sanktionerne gælder både i forbindelse med undervisningsaktiviteter og ved prøver.