Trivselspolitik

Vores trivselspolitik skal sikre velvære og arbejdsglæde hos både elever og personale, og den beskriver, hvordan vi som skole bl.a. forholder os til mobning, rusmidler og sundhed.

Indhold

1. Hovedformål

1.1 Konkrete personalegoder

1.2 Sociale aktiviteter for medarbejderne

2. Rusmidler

2.1 Værdigrundlag

2.2 Retningslinjer

2.3 Gennemførelse

2.4 Sanktioner

3. Rygning

4. Sund mad

4.1 Værdigrundlag

4.2 Gennemførelse

5. Motion

6. Forebyggelse af sygdom og ulykker

7. Psykisk arbejdsmiljø

8. Stressforebyggelse og stresshåndtering

9. Mobning

9.1 Definition af mobning

9.2 Forebyggelse af mobning

9.3 Bekæmpelse af mobning


1. Hovedformål

At fremme trivsel og arbejdsglæde hos elever og personale på Aalborghus Gymnasium.

Aalborghus Gymnasium lægger vægt på et åbent, tolerant og demokratisk samarbejdsklima, hvor den enkelte medarbejder og elev udfolder sine evner i samspil og samarbejde med kollegaer og kammerater.

Aalborghus Gymnasium ønsker at fremme en kultur, hvor medarbejdernes indbyrdes forhold er præget af loyalitet og vilje til forpligtende samarbejde.

Alle ansatte har en vigtig rolle, når det drejer sig om at skabe betingelser for et godt arbejdsmiljø.

Det er ledelsens opgave at sikre gode arbejdsvilkår og tage evt. problemer op og sørge for, at de bliver løst. Dette gælder også, hvis medarbejderne på grund af sygdom, sorg eller andre problemer ikke trives på arbejdspladsen.

Høflig og venlig omgangstone koblet med gensidig omsorg og hjælpsomhed er altafgørende for trivslen på gymnasiet for både elever og personale.

1.1 Konkrete personalegoder

 • Kaffe, the og frugt
 • Frokost ved mundtlig eksamen
 • Mad til de to årlige fester (delvis egenbetaling)
 • Adgang til idrætsfaciliteter og styrketræningslokale
 • Førstehjælpskursus
 • Rygestopkursus
 • Tilbud om massage/fodbehandling (egenbetaling)
 • Afslapningsrum
 • Medarbejder- og elevaftale med DGI-HUSET (Nordkraft)

1.2 Sociale aktiviteter for medarbejderne

 • Sommer- og julefrokost.
 • Motionsløb, skitur, m.m.
 • For at øge det sociale netværk blandt personalet er der oprettet en personaleforening.
 • Personaleforeningens formål er at fremme forskellige sociale arrangementer på gymnasiet for personalet.

2. Rusmidler

2.1 Værdigrundlag
Aalborghus Gymnasium ønsker gennem en rusmiddelpolitik at gøre en indsats for at påvirke personalets og elevernes indtagelse af rusmidler i en retning, der er i harmoni med de værdier, som gymnasiets målsætning og ordensregler er baseret på.

Det er vigtigt:

 • at sikre gymnasiets image
 • at sikre det faglige arbejde på gymnasiet
 • at give eleverne personlige kvalifikationer, der sikrer det optimale udbytte af undervisningen, og at mødepligten overholdes

Disse værdier er baseret på, en ansvarlighed over for sig selv og ikke mindst en ansvarlighed over for det fællesskab, som alle er en del af på gymnasiet.

Desuden henvises der til Aalborg-gymnasiernes fælles rusmiddelpolitik.

2.2 Retningslinjer
Ovennævnte værdier danner grundlag for følgende retningslinier:

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på gymnasiet og i forbindelse med undervisningsaktivitet.

Dog kan rektor tillade udskænkning af alkohol ved bestemte lejligheder.

På udvekslingsrejser følger de danske elever de regler og normer, der er gældende på de skoler og hos de familier, hvor de er gæster.

2.3 Gennemførelse
Når 1. klasserne starter på gymnasiet tager rektor initiativ til, at eleverne orienteres om gymnasiets ordensregler og politik på området. Gennem samtale med klasserne søges forståelse for, at eleverne har et medansvar for at sikre gymnasiet et godt miljø og dermed præge gymnasiet i positiv retning. I samtalen indgår også en drøftelse af forhold vedrørende elevfester, fredagscafeer samt især brug af rusmidler i denne forbindelse. En del af ovennævnte samtaler kan foretages af klassernes lærerteams.

Gymnasiet sikrer, at elevfester afvikles under trygge rammer. Dette gøres blandt andet ved, at kun nuværende elever og tidligere elever (4.g’ere og 3. hf’ere til julefesten) har adgang.

Ved elevcaféer fredag eftermiddag efter skoletid (ca. 4 gange om året) sikrer gymnasiet, at der er en eller flere ansatte til stede som opsyn.

Test af elever for euforiserende stoffer vil finde sted i forbindelse med gymnasiefester.

Der afholdes jævnligt fællestimer med fokus på emnet rusmidler. Biologilærerne inddrager emnet som en del af deres undervisning.

2.4 Sanktioner
Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre sanktioner i forhold til gymnasiets ordensregler. Rektor kan i særlige tilfælde dispensere fra ordensreglerne, ligesom rektor kan fastsætte yderligere regler for særlige aktiviteter.

3. Rygning

Rygning er forbudt på gymnasiets matrikel.

Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer.

Det generelle forbud mod rygning gælder også e-cigaretter og snus.

Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet i forhold til personalet, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde efter omstændighederne kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

For elever vil overtrædelse af rygeforbuddet medføre sanktioner i forhold til gymnasiets ordensregler.

Der tilbydes rygestopkursus til elever og medarbejdere.

4. Sund mad

4.1 Værdigrundlag
Aalborghus Gymnasium ønsker gennem en sund madpolitik at påvirke elevernes og personalets kost og dermed fremme sundheden blandt både elever og personale.

4.2 Gennemførelse
Gennem Aalborghus’ kantine vil vi tilstræbe et sundere madsortiment, hvor man tager hensyn til ernæringsrigtig kost. Som led heri tilbydes en gratis sund morgenmad for eleverne fra  kl. 7.30 – 8.00.

For alle er der adgang til koldt vand fra vandkølere, og til personalet er der gratis frugttilbud Ligeledes tilbydes også sunde fødevarer ved møderne.

Der er etableret et sundhedsudvalg med henblik på bl.a. at udarbejde et idékatalog til sundhedsforbedringer på gymnasiet.

5. Motion

For alle er der etableret et motionsrum, som frit kan benyttes med nøglekort udleveret i administrationen. Man skal dog have gennemgået et introkursus for at anvende motionsrummet. For elever er der endvidere frivillig idræt, idrætsevent, klassecups, stævner samt deltagelse i gymnasiets eventuelle idrætsdage. Gymnasiet har derudover en løbeklasse.

For personalet er der ”Vi cykler til arbejde”, fordelagtigt tilbud om brug af DGI-huset, morgenløb og fredagsaktivitet.

6. Forebyggelse af sygdom og ulykker

 • Tilbud om massage og fodbehandling
 • Tilbud om førstehjælpskursus til personalet.
 • Tilbud om brandslukningskursus til personalet.
 • Tilbud om rygestopkursus til personale og elever.
 • Hjertestarter forefindes ved indgangen til sciencefløjen.

7. Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er væsentligt for at sikre den enkelte medarbejders daglige trivsel og tryghed. Det psykiske arbejdsmiljø skal være præget af et positivt menneskesyn, der indebærer respekt for mangfoldighed og vilje til dialog. Det psykiske arbejdsmiljø drøftes løbende i gymnasiets samarbejdsfora, og også her er det væsentligt at understrege det fælles ansvar for arbejdsmiljøet. Ledelsen har dog et særligt ansvar for at tage initiativer til at skabe, fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø.

8. Stressforebyggelse og stresshåndtering

Symptomer på stress hos personale observeres af arbejdsmiljørepræsentanterne og andre kollegaer. Ledelsen og TR kontaktes, og der holdes en stress-samtale, hvorefter der straks udarbejdes en handlingsplan. Denne kan f.eks. indeholde tiltag med henblik på aflastning med et eller flere undervisningshold, hel eller delvis sygemelding og psykologaftale igennem GL eller gymnasiets tilknyttede psykolog.

For at fremme trivsel og dermed forebygge stress tilstræbes en åben dialog mellem ledere og medarbejdere. Ledelse og medarbejdere har sammen ansvar for og pligt til gensidigt at opretholde et højt informationsniveau om relevante forhold, der vedrører gymnasiet. Information skal gives i god tid, før begivenhederne indtræffer, eller beslutninger skal træffes. Ledelsen bør udtrykke anerkendelse og respekt for medarbejdernes indsats i det daglige.

9. Mobning

9.1 Definition af mobning
Arbejdstilsynet definerer mobning ved at ”… en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid, eller gentagne gange på grov vis, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. (…) enkeltstående konflikter er ikke mobning.”

Mobningen inddeles af Komiteen for Sundhedsoplysning i fire hovedgrupper:

 • Beskyldninger om dårligt udført arbejde

Ens faglige dygtighed bliver draget i tvivl, man bliver kritiseret, latterliggjort eller nedvurderet for sit arbejde, evt. i andres påhør.

 • Social udstødelse

Man bliver frosset ud eller udelukket fra fællesskaber på gymnasiet

 • Organisatorisk udstødelse

Man bliver sat til at arbejde under sit kompetenceniveau eller får frataget eller reduceret sine ansvarsområder, måske uden at få besked om ændringerne.

 • Sårende drilleri og latterliggørelse

Man bliver nedgjort eller ydmyget i fuld offentlighed, foran kolleger eller andre. Det kan fx være med hentydninger om manglende modenhed og kompetence, eller det kan være kommentarer om måden at tale på o.l.

9.2 Forebyggelse af mobning
På Aalborghus Gymnasium er mobning en uacceptabel adfærd, der ikke må forekomme. Det er en del af gymnasiets mål at udvikle elevernes og medarbejdernes ansvarlighed over for sig selv og over for et fællesskab baseret på ligeværdighed og gensidig respekt (se gymnasiets studie- og ordensregler på  hjemmesiden).

Via en grundig introduktionsperiode forsøger vi at ryste klasserne godt sammen lige fra start igennem et særligt introduktionsprogram bl.a. med elevtutorer. Gymnasievejlederne tager initiativ, til at der sættes fokus på mobning i introduktionsperioden. Der er knyttet et lærerteam til hver klasse – igen med fokus på den enkelte elevs trivsel samt på selve undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøet i de enkelte klasser diskuteres løbende af de respektive lærerteam.  Endelig gennemfører gymnasievejlederne individuelle samtaler med hver enkelt elev for at sikre trivslen af hvert enkelt.

For at skabe  sammenhold mellem medarbejderne har vi forskellige sociale aktiviteter, se trivselspolitikkens hovedformål. s. 1

9.3 Bekæmpelse af mobning
Hvis en elev eller medarbejder oplever eller hører om mobning, har han/hun pligt til øjeblikkeligt at videregive informationer om mobningen til gymnasiets ledelse, AMR eller gymnasievejledere. Skolen vil herefter udarbejde en plan for, hvordan mobningen bekæmpes. Skulle en elev opleve, at skolen ikke handler på passende vis i forhold til mobning, kan eleven (eller elevens forældre, hvis eleven er under 18) klage skriftligt til skolens bestyrelse. Giver bestyrelsen ikke klageren fuldt ud medhold, sendes klagen videre til behandling ved Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Arbejdsmiljøudvalget vil fortsat være opmærksom på elevernes og medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning.

MIO revideret d. 27/11-17