Voldspolitik

Vores voldspolitik tager hånd om vold og trusler fra elever imod ansatte. Det primære fokus er forebyggelse, som bl.a. skal ske ved et åbent og trygt undervisningsmiljø.

 

Volds- og forulempelsespolitik for medarbejdere ved Aalborghus Gymnasium

Som udgangspunkt tilstræber Aalborghus Gymnasium i størst muligt omfang at forebygge vold og trusler om vold fra elevside over for de ansatte. Forebyggelsen skal ske gennem opretholdelse af et åbent og trygt miljø og gennem en proaktiv indsats over for eleverne i form af opmærksomhed på problemer i tide, fulgt op af samtaler med studievejleder og psykolog.

Vi definerer vold og forulempelse således: ”hændelser, hvor personer bliver chikaneret, truet eller overfaldet i forbindelse med deres arbejde, og som involverer en eksplicit eller implicit trussel mod deres sikkerhed, trivsel eller helbred” (baseret på Europakommissionens definition). Definitionen indebærer, at det er den ansatte, der definerer, om der har fundet en sådan hændelse sted.

Gymnasiet tolererer hverken vold eller trusler om vold under nogen form. Trusler sidestilles med egentlig vold, og en ansats oplevelse af at være truet respekteres og behandles efter nedenstående retningslinjer:

  • Hændelsen indberettes så hurtigt som muligt til ledelsen samt AMR eller TR, der tager de relevante skridt til akut hjælp til den ansatte, herunder evt. tilkaldelse af støtteperson og evt. tilkaldelse af krisepsykolog. Krænkeren indkaldes så hurtigt som muligt til samtale, konfronteres med anklagen og opfordres evt. til at komme med en skriftlig redegørelse.
  • Ledelsen, AMR og TR udarbejder sammen med den forulempede en skriftlig redegørelse om sagsforløbet.
  • Ledelsen træffer ud fra redegørelserne afgørelse om sanktioner, der står mål med forseelsens art (kontakt til hjemmet hvis eleven er under 18 år, bortvisning af eleven i kortere eller længere tid eller total bortvisning).
  • Ledelsen sikrer anmeldelse af sagen til arbejdsskadestyrelsen og sikrer, at fysiske voldssager politianmeldes.
  • AMR og TR følger den forulempede.
  • Der gives tilbud til den forulempede om gratis psykologhjælp
  • Arbejdsmiljøudvalget evaluerer sagsforløbet i samråd med den forulempede, hvis denne ønsker det, og tager om muligt initiativer til forebyggelse af senere, lignende episoder.

 Gennemlæst på MIO mødet d. 27/11-17