Strategi for Eliteidræt

Her kan du læse det strategiske grundlag for vores udbud af en ungdomsuddannelse, der giver plads til at unge eliteudøvere kan balancere både idræt og uddannelse.

Beskrivelse af Aalborghus Eliteidræt

På Aalborghus Gymnasium har vi en særlig forståelse for at unge eliteidrætsudøvere ønsker at prioritere såvel eliteidræt som deres ungdomsuddannelse. Dette kommer fx til udtryk ved fast morgentræning i skoleskemaet, forlængede uddannelsesforløb, fleksibilitet i forhold til lektier, afleveringer og eksamen, vejledning og støtte af coach, moderne idrætsfaciliteter, et stort antal eliteidrætselever mv. Da Aalborghus Gymnasium opfylder en særlig række af disse kvalitetskrav, er vi et af de eneste gymnasier i Nordjylland, der er blevet godkendt som Team Danmark Uddannelsespartner.

Målsætninger

For fortsat at udvikle Aalborghus Eliteidræt har vi opstillet en række mål, som vi ønsker at opfylde ved:

 1. At unge eliteidrætsudøvere i Nordjylland får en ungdomsuddannelse.
 2. At alle unge eliteidrætsudøvere får kendskab til tilbuddet om Aalborghus Eliteidræt.
 3. At støtte den enkelte eliteidrætselev i at strukturere sin hverdag, således der er plads til både idræt og uddannelse.
 4. At styrke klassens identitet som en eliteidrætsklasse for at sikre et godt fællesskab og en god indbyrdes forståelse for hinandens behov og udfordringer.
 5. At der skabes en god kontakt til eliteidrætselevens trænere, ledere og forældre, således der opnås en indbyrdes forståelse for elevens dobbeltkarriere.
 6. At styrke og udvikle samarbejdet med relevante samarbejdspartnere. Herunder Sønderbroskolen, Elitesport Aalborg, Team Danmark og eliteidraetsgymnasier.dk.

Strategi

1. At unge eliteidrætsudøvere i Nordjylland får en ungdomsuddannelse.
Det overordnede mål for Aalborghus Eliteidræt er, at vores eliteidrætselever får en ungdomsuddannelse. Vejen til opfyldelse af dette mål skal ske igennem opfyldelse af de følgende målsætninger.

2. At alle unge eliteidrætsudøvere får kendskab til tilbuddet om Aalborghus Eliteidræt.
For at udbrede tilbuddet om Aalborghus Eliteidræt har vi følgende tiltag:

 • Et særligt åbent hus-arrangement for eliteidrætselever og deres forældre. Arrangementet annonceres på vores hjemmeside og ved direkte kontakt til Sønderbroskolen og relevante klubber.
 • En informationsstand på skolens almindelige åbent hus-arrangement, hvor man kan få nærmere information om Aalborghus Eliteidræt ved eliteidrætskoordinator Kasper Lundbo Sørensen og studievejleder Martin Randrup.
 • En særlig pjece med information om Aalborghus Eliteidræt, som uddeles sammen med skolens øvrige informationsmateriale.

Fremadrettet vil vi styrke denne målsætning ved at:

 • bevare den tætte kontakt til klubberne i forhold til at informere unge eliteidrætsudøvere om Aalborghus Eliteidræts tilbud.
 • skabe et tættere samarbejde med Sønderbroskolen med henblik på at informere eliteidrætsklasserne om Aalborghus Eliteidræt.

3. At støtte den enkelte eliteidrætselev i at strukturere sin hverdag, således der er plads til både idræt og uddannelse.
Grundholdningen i Aalborghus Eliteidræt er, at eleverne støttes af visse nøglepersoner. Konkret sker støtten ved at:

 • ledelsen er fleksibel i forhold til skema, lektier, afleveringer, fravær og eksamen. Med udgangspunkt i den enkelte elevs ståsted udfærdiger Kurt Holm en individuel uddannelsesplan, som giver eleven så optimal en hverdag som mulig. Denne mulighed er dog kun målrettet elever, som har en sportslig godkendelse ved Team Danmark.  Vicerektor Grethe Andersen er behjælpelig med flytning af eksamener, udsættelser af større opgaver samt afleveringer i hverdagen.
 • den enkelte elev følges tæt af klasselærer, eliteidrætskoordinator og coach Kasper Lundbo Sørensen og studievejleder og coach Martin Randrup. Dette gælder både skolegang og den idrætslige karriere. Der drøftes emner som morgentræning, fravær, trivsel, fagligt niveau, supplerende undervisning, forældrekontakt mm.
 • eleverne deltager i Life Skills kurser, som bl.a. omhandler transition fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, ugeplanlægning, genopladning, koncentration, målsætning, motivation, mindset og feedback.
 • eleverne inddeles i netværksgrupper fra skoleårets begyndelse, hvis formål er at danne nye relationer og sikre støtte ifm. sportsligt fravær. Endvidere trænes eleverne i at tage ansvar for deres dobbelte karriere.
 • lærerteamet omkring klassen består af lærere med forståelse for og interesse i eliteidrætseleverne og deres dobbelte karriere. Lærerne udviser fleksibilitet ift. at løse hverdagens udfordringer.

4. At styrke klassens identitet som en eliteidrætsklasse for at sikre et godt fællesskab og en god indbyrdes forståelse for hinandens behov og udfordringer.
Vi anser det for vigtigt at skabe en stærk identitet og profil for eliteidrætsklasserne. Det har en gavnlig effekt på fællesskabet og den indbyrdes forståelse af hinanden. Det er med til at løse typiske udfordringer, som eliteidrætseleven støder på. Vi har en stærk faglig profil, der er tonet mod klassernes studieretningsfag samt idrætslige interesser.

For at opfylde dette planlægges følgende aktiviteter:

 • En eliteidrætsdag for alle eliteidrætsklasser hvor der sættes fokus på praktisk idræt. På dagen skal udvalgte elever undervise de resterende elever i deres idrætsgren. Herved styrkes klassernes identitet og den enkelte elev får et større netværk på tværs af årgangene.
 • Alle omkring klassen er i løbende kontakt om klassens trivsel, faglige indsats og den enkelte elevs velbefindende.
 • Klassens lærerteam informeres grundigt ved skoleårets begyndelse om vores eliteidrætssetup, således de har kendskab til udfordringer og styrker ved elevernes dobbeltkarriere.

5. At der skabes en god kontakt til eliteidrætselevens trænere, ledere og forældre, således der opnås en indbyrdes forståelse for elevens dobbeltkarriere.
Kontakten til klubtrænere og ledere er vigtig for, at elevernes hverdag kan fungere godt.

For at sikre en indbyrdes forståelse for elevens dobbelte karriere:

 • besøges relevante klubber minimum en gang om året. I øjeblikket er det: AaB (K/M), Aalborg Håndbold, Aalborg Svømmeklub, sportskarate.dk, AIG Aalborg og EH Håndbold. Ligeledes besøges Elitesport Aalborgs fælles fysiske morgentræning og talenttræningen i badminton i Gigantium. Under disse besøg tages der initiativer for at støtte eleven, hvis fx fraværet bliver for stort, der opstår skader hos eleven, eleven skal deltage i vigtige idrætsmesterskaber eller andre ting af vigtighed for elevens dobbeltkarriere.
 • afholdes der informationsaften for de nye 1.g elever og deres forældre.

6. At styrke og udvikle samarbejdet med relevante samarbejdspartnere.
Vi samarbejder med Sønderbroskolen, Elitesport Aalborg, Team Danmark og eliteidraetsgymnasier.dk. For at sikre høj kvalitet og udvikling af Aalborghus Eliteidræt er det afgørende at samarbejdet med relevante interessenter vedholdes og styrkes.

Dette gøres ved at:

 • deltage i årsmødet og forårsseminaret for eliteidraetsgymnasier.dk. Her arbejdes der målrettet med relevante udfordringer forbundet med eliteidrætselevernes dobbeltkarriere. Dette være sig træning af Life Skills, sammenhæng mellem klub, gymnasium og kommune, problematikker omkring de store boldklubber.
 • opretholde et godt og formaliseret samarbejde med Team Danmark, ift. sportslig godkendelse, bevilling af supplerende undervisning, kontakt til landstrænere mm. Denne kontakt varetages af eliteidrætskoordinator Kasper Lundbo Sørensen.
 • opretholde et godt samarbejde med Elitesport Aalborg, fx angående optagelse af elever, morgentræningstilbud mm.

Fremadrettet vil vi:

 • styrke samarbejdet med Handelsgymnasiet i Aalborg ift. fælles udfordringer.
 • etablere netværk med andre eliteidrætsgymnasier i vores nærområde.