Strategi for Eliteidræt

Her kan du læse det strategiske grundlag for vores udbud af en ungdomsuddannelse, der giver plads til at unge eliteudøvere kan balancere både idræt og uddannelse.

Beskrivelse af Aalborghus Eliteidræt

På Aalborghus Gymnasium har vi en særlig forståelse for at unge eliteidrætsudøvere ønsker at prioritere såvel eliteidræt som deres ungdomsuddannelse. Dette kommer fx til udtryk ved fast morgentræning i skoleskemaet, forlængede uddannelsesforløb, fleksibilitet i forhold til lektier, afleveringer og eksamen, vejledning og støtte af coach, moderne idrætsfaciliteter, et stort antal eliteidrætselever mv. Da Aalborghus Gymnasium opfylder en særlig række af disse kvalitetskrav, er vi et af de eneste gymnasier i Nordjylland, der er blevet godkendt som Team Danmark Uddannelsespartner.

Målsætninger

For fortsat at udvikle Aalborghus Eliteidræt har vi opstillet en række mål, som vi ønsker at opfylde ved:

  1. At flere unge eliteidrætsudøvere i Nordjylland får en ungdomsuddannelse.
  2. At alle unge eliteidrætsudøvere får kendskab til tilbuddet om Aalborghus Eliteidræt.
  3. At støtte den enkelte eliteidrætselev i at strukturere sin hverdag, således der er plads til både idræt og uddannelse.
  4. At der skabes en god kontakt til eliteidrætselevens trænere og ledere, således der opnås en indbyrdes forståelse for elevens dobbeltkarriere.
  5. At styrke og udvikle samarbejdet med relevante samarbejdspartnere. Herunder Sønderbroskolen, Elitesport Aalborg, Team Danmark, eliteidraetsgymnasier.dk, EAS (Dual Career) mv.
  6. At styrke klassens identitet som en eliteidrætsklasse for at sikre et godt fællesskab og en god indbyrdes forståelse for hinandens behov og udfordringer.

Strategi

1. At flere unge eliteidrætsudøvere i Nordjylland får en ungdomsuddannelse.

Dette er det overordnede mål for Aalborghus Eliteidræt. Vejen til opfyldelse af dette mål skal ske igennem opfyldelse af de følgende målsætninger.

2. At alle unge eliteidrætsudøvere får kendskab til tilbuddet om Aalborghus Eliteidræt.

For at udbrede tilbuddet om Aalborghus Eliteidræt har vi følgende tiltag: i. Et særligt åbent hus arrangement for eliteidrætselever og deres forældre. Arrangementet annonceres på vores hjemmeside og ved direkte kontakt til områdets folkeskoler. ii. En informationsstand, på skolens almindelige åbent hus arrangement, hvor man kan få nærmere information om Aalborghus Eliteidræt ved eliteidrætskoordinator Steen Refsgaard Olsen og studieretningskoordinator Kasper Sørensen. iii. En særlig pjece med information om Aalborghus Eliteidræt, som uddeles sammen med skolens øvrige informationsmateriale. Fremadrettet vil vi styrke denne målsætning ved at: iv. have en tættere kontakt til klubberne i forhold til at informere unge eliteidrætsudøvere om Aalborghus Eliteidræt. v. styrke samarbejdet med Elitesport Aalborg med henblik på at skabe kontakt til nye eliteidrætsklubber. vi. skabe et tættere samarbejde med Sønderbroskolen med henblik på at informere eliteidrætsklasserne om Aalborghus Eliteidræt. Der afholdes et særligt arrangement for Sønderbroskolens 9. klasser, hvor de kan få et større indblik i hverdagen som eliteidrætselev på Aalborghus Gymnasium.

3. At støtte den enkelte eliteidrætselev i at strukturere sin hverdag, således der er plads til både idræt og uddannelse.

Grundholdningen i Aalborghus Eliteidræt er, at eleverne støttes af visse nøglepersoner. Konkret sker støtten ved at: i. ledelsen er fleksibel i forhold til skema, lektier, afleveringer, fravær og eksamen. Med udgangspunkt i den enkelte elevs ståsted udfærdiger Kurt Holm en individuel uddannelsesplan, som giver eleven så optimal en hverdag som mulig. Denne mulighed er dog kun målrettet elever, som har en sportslig godkendelse ved Team Danmark.  Vicerektor Grethe Andersen er behjælpelig med flytning af eksamener, udsættelser af større opgaver samt afleveringer i hverdagen. ii. den enkelte elev følges tæt af klassens coach og studievejleder Steen Refsgaard Olsen. Dette gælder både skolegang og den idrætslige karriere. Der drøftes emner som morgentræning, fravær, trivsel, fagligt niveau, supplerende undervisning, forældrekontakt mm. Steen er ligeledes idrætslærer for klasserne og har dermed ugentlig kontakt med alle elever. iii. eleverne trænes i at varetage den dobbelte karriere, dvs. ugeplanlægning, optimal brug af nøglepersoner mm. Eleverne skal med andre ord deltage i det interne kursus ’Life Skills’, der gennemføres hvert skoleår. Kurset, der tager tre timer, indeholder et oplæg samt et efterfølgende gruppearbejde om ’Life Skills’. Vi har tidligere haft besøg af badmintonspilleren Christinna Pedersen. iv. eleverne får kendskab til og anvender en buddy-ordning. En buddy er en studiekammerat, der hjælper eliteidrætseleven med at tage noter, indsamle materialer mm, hvis udøveren er forhindret grundet træningslejre eller turneringer. Det foreslås, at buddy-ordningen tages i brug i starten af 1.g (oktober), og at læreren i høj grad er en medspiller i sammensætningen af disse grupper eller par. Det er optimalt, at eleverne har en ’buddy’, som denne ikke deler idrætsgren med, da de i så fald kan risikere at være forhindret på de samme tidspunkter. Fremadrettet vil vi styrke denne målsætning ved at: v. skolen tilbyder brug af Lektier Online, som giver eleverne mulighed for lektiehjælp om aftenen og i weekenden. Eliteidrætseleverne har sjældent mulighed for at gå i skolens almindelige lektieværksted, hvorfor dette tilbud har ekstra værdi for dem.  Eleverne opfordres endvidere til at gøre brug af hjemmesiden www.frividen.dk, som er en gratis portal med videoundervisning med opgaveløsninger samt teori. Portalen er specielt relevant for de naturvidenskabelige fag. vi. eliteidrætsklasserne på længere sigt gør brug af e-bøger, så de kan tilgå deres materiale fra alle steder i verden, fx under træningslejre og turneringer.

4. At der skabes en god kontakt til eliteidrætselevens trænere og ledere, således der opnås en indbyrdes forståelse for elevens dobbeltkarriere.

Kontakten til klubtrænere og ledere er vigtig for, at elevernes hverdag kan fungere godt. For at sikre en indbyrdes forståelse for elevens dobbelte karriere: i. kontaktes relevante trænere/ledere jævnligt. Under disse samtaler tages der initiativer for at støtte eleven, hvis fx fraværet bliver for stort, der opstår skader hos eleven, eleven skal deltage i vigtige idrætsmesterskaber eller andre ting af vigtighed for elevens dobbelte karriere.

5. At styrke og udvikle samarbejdet med relevante samarbejdspartnere.

Herunder Sønderbroskolen, Elitesport Aalborg, Team Danmark, eliteidraetsgymnasier.dk og EAS (Dual Career). For at sikre høj kvalitet samt udvikling af Aalborghus Eliteidræt er det afgørende at samarbejdet med relevante interessenter vedholdes og styrkes. Dette gøres ved at: i. deltage i årsmødet for eliteidraetsgymnasier.dk. Her arbejdes der målrettet med relevante udfordringer forbundet med eliteidrætselevernes dobbelte karriere. Dette være sig træning af ’Life Skills’, sammenhæng mellem klub, gymnasium og kommune, virtuel undervisning mm. ii. opretholde et godt og formaliseret samarbejde med Team Danmark, ift. sportslig godkendelse, bevilling af supplerende undervisning, kontakt til landstrænere mm. Denne kontakt varetages af eliteidrætskoordinator Steen Refsgaard Olsen. iii. deltage i EAS’s årlige konference for at udveksle erfaringer og få ny inspiration i arbejdet med at tackle de udfordringer der er forbundet med elevernes ’Dual Career’. iv. opretholde et godt samarbejde med Elitesport Aalborg, fx angående optagelse af elever, morgentræningstilbud mm. Fremadrettet vil vi: v. styrke samarbejdet med de nordiske samarbejdspartnere fra EAS-netværket. I erkendelse af at de nordiske landes uddannelsessystemer og udfordringer mht. ’Dual Career’ har mange lighedspunkter, finder vi det vigtigt med et tæt samarbejde og networking med disse lande.

6. At styrke klassens identitet som en eliteidrætsklasse for at sikre et godt fællesskab og en god indbyrdes forståelse for hinandens behov og udfordringer.

Vi anser det for vigtigt at skabe en stærk identitet og profil for eliteidrætsklasserne. Det kan have en gavnlig effekt på fællesskabet og den indbyrdes forståelse af hinanden. Dette kan skabe et elev-støttende stillads, som kan forebygge/løse typiske udfordringer, som eliteidrætseleven støder på. Endvidere arbejdes der mod at skabe en stærk faglig profil, der er tonet mod klassernes studieretningsfag samt idrætslige interesser. Arbejdet med at styrke klassens profil og identitet varetages af studieretningskoordinator Kasper Sørensen og eliteidrætskoordinator Steen Refsgaard Olsen. For at opfylde dette planlægges følgende aktiviteter: i. En studieretningdag med et tværfagligt tema som tilgodeser studieretningsfagene engelsk og samfundsfag samt idrætsfaget. Studieretningsdagen to i 2014/15 udgangspunkt i emnet ’Sundhedstilstanden i USA’, hvor eleverne underviste hinanden på tværs af årgangene. ii. En eliteidrætsdag for alle eliteidrætsklasser hvor der sættes fokus på praktisk idræt. På dagen skal udvalgte elever undervise de resterende elever i deres idrætsgren. Herved styrkes klassernes identitet og den enkelte elev får et større netværk på tværs af årgangene. iii. Der afholdes møder med klassens studieretningslærere. Det er vigtigt, at lærere der har klassen har en forståelse for klassens særlige idrætslige profil. Konkret aftales der tværfaglige forløb, hvor såvel studieretningsfagene såvel som idrætsfaget indgår. Klassens studieretningsfag er bl.a. engelsk og samfundsfag, hvorfor der er aftalt forløb som: Hooliganisme, sundhed og politik, idræt og integration, idræt og identitetsdannelse mm. Møderne er blevet afholdt i slutningen af august. Fremadrettet har vi desuden følgende planer for at styrke identiteten og profilen: iv. På baggrund af pkt. iii. arbejdes der på at skabe et årshjul over tværfaglige forløb og toningsmuligheder, så disse kan præsenteres for klassernes lærere og ledelse ved skoleårets første klassemøde. v. Skabelse af et lærerkorps som har forståelse for eliteidrætselevens særlige udfordringer og interesse. Dette gøres ved at studieretningskoordinatoren orienterer lærerne herom inden time- fagfordelingen i april/maj. Herved sikres det, at de lærere der ønsker eliteidrætsklasserne ved, hvad de går ind til og er positivt indstillede overfor elevernes dobbeltkarriere, og de udfordringer de står overfor.